skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
29/01/2016

EP täiskogu uudiskiri, 1.- 4. veebruar 2016, Strasbourg

Päevakorras on arutelu pagulaste, piirikontrollide ja Schengeni tuleviku teemal jm teemad.

Päevakorras: Arutelu pagulaste, piirikontrollide ja Schengeni tuleviku teemal; Debatt järgmise Ülemkogu teemadel: rändeküsimused ja Ühendkuningriigi ELi referendum; Euroopa Komisjon esitab ettevõtete tulumaksu ettepanekud; Arutelu EKP presidendi Mario Draghiga; Parlament esitab oma nõudmised teenustekaubanduse lepingu läbirääkimiste osas; Saadikud kaaluvad diiselautode heitenormide lõdvendamise ettepaneku vetostamist; Hiina turumajanduslik status; Türgi abistamise rahastu pagulaskriisiga tegelemiseks; Saadikud nõuavad nulltolerantsi naistevastase vägivalla suhtes; Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves peab Euroopa Parlamendis kõne.

Arutelu pagulaste, piirikontrollide ja Schengeni tuleviku teemal

Teisipäeva pärastlõunal toimuval arutelul Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansiga esitavad saadikud oma seisukohad pagulaskriisi ning piirikontrollide teemal ELi välispiiridel ja Schengeni alas.

27. jaanuaril hoiatas Euroopa Komisjon, et passikontrollid võidakse kehtestada kuni kaheks aastaks, kui Kreeka ei lahenda mõningaid ”tõsiseid puudujääke" välispiiri haldamisel.

arutelu: teisipäeval, 2. veebruaril

menetlus: ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni avaldused, arutelu

#migration #Schengen #refugees

Debatt järgmise Ülemkogu teemadel: rändeküsimused ja Ühendkuningriigi ELi referendum

Kolmapäeva hommikul toimuval arutelul esitavad saadikud oma seisukohad rändeküsimustes ja Ühendkuningriigi ELi referendumi teemal.

Need küsimused on  18.-19. veebruaril toimuva Euroopa Ülemkogu päevakorras.

Arutelul osalevad  Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ja Hollandi välisminister Bert Koenders, kes võtab sõna ELi Nõukogu eesistujariigi esindajana.

arutelu: kolmapäeval, 3. veebruaril

menetlus: Euroopa Komisjoni ja ELi Nõukogu avaldused, arutelu

#EU2016NL #euco #EURef #UKRef

Viited

Menetlusetapid

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/3022(RSP)

Euroopa Ülemkogu kohtumise päevakorra projekt

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5072-2016-INIT/en/pdf

Hollandi ELi eesistumise veebileht

http://english.eu2016.nl/

Euroopa Komisjon esitab ettevõtete tulumaksu ettepanekud

Teisipäeva hommikul esitab maksuvolinik Pierre Moscovici Euroopa Komisjoni uued ettevõtete tulumaksu ettepanekud, nende seas ELi Nõukogu otsuse eelnõu maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise takistamiseks.

Moscovici lubas 12. jaanuaril Euroopa Parlamendis toimunud avalikul kuulamisel saadikutele, et esitab „ambitsioonika maksudest kõrvalehoidmise vastu võitlemise paketi“ kuu lõpuks. Seejuures  hoiatas ta, et ambitsioonikates meetmetes kokku leppimine võib osutuda ELi Nõukogus keeruliseks, sest maksude teemal võetakse otsused vastu ühehäälselt ja osa liikmesriike on väljendanud vastumeelsust.

Parlament esitas oma soovitused 16. detsembril 2015 vastuvõetud resolutsioonis, mille valmistasid ette saadikud Anneliese Dodds (S&D, UK) ja Luděk Niedermayer (EPP, CZ).

arutelu: teisipäeval, 2. veebruaril

menetlus: Euroopa Komisjoni avaldus

#luxleaks #TaxTransparency #BEPS

Viited

Pressiteade: Euroopa Parlamendi seisukoht ettevõtete tulumaksu kohta (16.12.2015)

EP spells out legal steps to fight aggressive corporate tax planning and evasion

Varasemad pressiteated ettevõtete tulumaksu teemal

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/taxe/press-releases.html

Menetlusetapid

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2980(RSP)

AV materjalid

http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2474

Arutelu EKP presidendi Mario Draghiga

Euroopa Keskpanga president Mario Draghi osaleb esmaspäeva pärastlõunal panga 2014. aasta aruande arutelul.

Saadikud pärivad Draghilt suure tõenäosusega aru panga varaostuprogrammi “tagasihoidliku mõju” ja sellega seotud riskide kohta. Nad rõhutavad, et rahapoliitika ei saa lahendada eelarve ja majanduse probleeme ega  tohiks asendada struktuurireforme.

Oma seisukohas EKP 2014. aasta aruande kohta, mida hääletati 25. jaanuaril majandus- ja rahanduskomisjonis, rõhutavad saadikud vajadust põhjalikult hinnata EKP rolli nn troika töös, mis koosneb Euroopa Komisjonist, EKPst ja Rahvusvahelisest Valuutafondist.

arutelu: esmaspäeval, 1. veebruaril

hääletus: veebruari II täiskogu istungil

menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

#ECB #Draghi

Viited

Raportöör Notis Marias (ECR, EL)

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125069/NOTIS_MARIAS_home.html

Menetlusetapid

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2115(INI)

Parlament esitab oma nõudmised teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks

Teenustekaubanduse leping, mille üle toimuvad läbirääkimised 23 Maailma Kaubandusorganisatsiooni kuuluva riigi vahel, peaks looma ELi ettevõtetele uusi võimalusi oma teenuste  pakkumiseks kolmandates riikides nt  transpordi ja telekommunikatsiooni valdkondades.

Resolutsioonis, mida arutatakse esmaspäeval ja hääletatakse kolmapäeval, leiavad saadikud, et samas ei tohiks lubada ELi avalike teenuste ja audiovisuaalteenuste turu avamist konkurentsile.

Oma soovitustes Euroopa Komisjonile, kes esindab ELi läbirääkimistel, paluvad saadikud tagada, et leping ei takistaks ELi ja liikmesriike vastu võtmast avalikust huvist lähtuvaid seadusi, sh valdkondades nagu tööhõive ja andmekaitse. Samuti rõhutatakse Viviane Redingu (EPP, LU)  koostatud resolutsiooni eelnõus Euroopa Parlamendi otsustavat rolli lepingu lõplikus heakskiitmises või tagasilükkamises.

arutelu: esmaspäeval, 1. veebruaril

hääletus: kolmapäeval, 3. veebruaril

menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

pressikonverents: kolmapäeval, 3. veebruaril, kell 15.30 (Eesti aeg)

#TISA

Viited

Resolutsiooni eelnõu

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2016-0009&language=EN

Pressiteade hääletuse kohta EP kaubanduskomisjonis (18.01.2016) (ingl.k.)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bIM-PRESS%2b20160118IPR10380%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN

Raportöör Viviane Reding (EPP, LU)

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1185/VIVIANE_REDING_home.html

Menetlusetapid

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2233(INI)&l=en

EP poliitikaanalüüsi osakonna taustainfo (ingl.k.)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/570448/EXPO_IDA%282015%29570448_EN.pdf

Saadikud kaaluvad diiselautode heitenormide lõdvendamise ettepaneku vetostamist

Kolmapäeval hääletavad saadikud ettepanekut panna veto otsuse eelnõule, millega tõstetaks diiselautode NOx-heite piirnormi uue, sõitmise käigus tekkiva heite testimismetoodika (Real driving emissions testing, ingl.k) kasutuselevõtuga.

EP keskkonnakomisjon leiab, et parlament peaks heitenormi suurendamise ettepaneku vetostama, sest see õõnestaks kehtivaid ELi standardeid. Arutelu sel teemal toimus jaanuari täiskogu istungil ning 27. jaanuaril esitas Euroopa Komisjon parlamendi survele reageerides uue eelnõu sõidukite tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta.

Uus metoodika reaalsetes tingimustes tekkiva heite mõõtmiseks

Euroopa Komisjon soovib reaalsetes sõidutingimustes tekkiva heite testimismetoodika kasutuselevõtuga  seoses  suurendada NOx-heite piirnormi kuni 110%. Sellele ettepanekule andis 28. oktoobril oma toetuse ELi liikmesriikide sõidukite tehniline komisjon.

Uue metoodika eesmärk on täpsemalt mõõta sõidu käigus tekkivat heidet. Praegune metoodika, mis näeb ette laboritingimustes testimist, võimaldab autotootjatel esitada oma tooteid vähem saastavatena, kui need on tegelikes sõidutingimustes.

arutelu: esmaspäeval, 18. jaanuaril

hääletus: kolmapäeval, 3. veebruaril

menetlus: seadusandlik resolutsioon

#RDE #CarEmissions #NOx

Viited

Pressiteade hääletuse kohta EP keskkonnakomisjonis (14.12.2015)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BIM-PRESS%2B20151214IPR07434%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FEN&language=DE

Hiina turumajanduslik staatus

Esmaspäeva pärastlõunal arutavad saadikud Euroopa Komisjoni kaubandusvoliniku Cecilia Malmströmiga, kas EL peaks tunnistama Hiinat turumajandusliku riigina.

Saadikud on mures, sest EP-ga pole selles küsimuses konsulteeritud. Juhul kui Hiinale otsustataks anda turumajanduse staatus, peaks parlament osalema seadusloome muutmise protsessis. Saadikud küsivad Euroopa Komisjonilt, milliseid variante kaalutakse Hiinale turumajanduse staatuse andmise osas. Samuti tunnevad nad huvi, kas komisjon plaanib hinnata sellise sammu mõju ELi tööstusele ja tööhõivele.

arutelu: esmaspäeval, 1. veebruaril

menetlus: suuliselt vastatav küsimus Euroopa Komisjonile

#EU #China #market

Viited

Suuliselt vastatav küsimus

https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/85b4be14-0a65-4e2d-8545-d0712c94eb63/QO_China.pdf

Pressiteade hääletuse kohta EP kaubanduskomisjonis (18.01.2016) (ingl.k.)

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160119IPR10630/China-market-economy-status-what-will-the-EU-do

Raportöör Bernd Lange (S&D, DE)

http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/1909/BERND_LANGE_home.html

Menetlusetapid

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2514(RSP)&l=en

EPRS taustainfo

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/571325/EPRS_IDA(2015)571325_EN.pdf

Türgi abistamise rahastu pagulaskriisiga tegelemiseks

Teisipäeval on päevakorras arutelu kolme miljardi suuruse rahastu üle, mis on mõeldud Türgis asuvate Süüria pagulaste abistamiseks. Saadikud esitavad tõenäoliselt küsimusi ELi-poolse rahastuse allikate,  liikmesriikide lubatud panuse  ja raha efektiivse suunamise kohta.

Euroopa Komisjoni algatusel 24. novembril loodud rahastu on koordineerimismehhanism, mille eesmärk on abistada Türgit pagulaste sissevooluga seotud probleemide lahendamisel. 500 miljonit eurot kolmest miljardist peaks laekuma ELi eelarvest ning 2,5 miljardit liikmesriikidelt.

arutelu: teisipäeval, 2. veebruaril

menetlus: ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni avaldused, arutelus

#refugeecrisis #migrationEU #EUfunds #Turkey

Viited

Suuliselt vastatav küsimus Euroopa Komisjonile

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-000002+0+DOC+XML+V0//ET

Menetlusetapid

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2528%28RSP%29

Euroopa Komisjoni pressiteade Türgi toetamiseks mõeldud rahastu loomise kohta

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6162_en.htm

EPRS taustainfo

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282016%29573925

Saadikud nõuavad nulltolerantsi naistevastase vägivalla suhtes

Seoses hiljuti Kölnis ja mujal naiste vastu toime pandud rünnakutega on  kolmapäeval päevakorras arutelu, kuidas peatada seksuaalne ahistamine ja naiste vastu suunatud vägivald avalikus ruumis. Teisipäeval toimuval arutelul nõuavad saadikud Euroopa Komisjonilt selgitust selle kohta, mida kavatsetakse teha ELis naiste vastu suunatud vägivalla ärahoidmiseks. Kolmapäeval hääletusele tulevas resolutsioonis kutsutakse Euroopa Komisjoni üles esitama uut strateegiat soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste tagamiseks.

Saadikud kordavad suure tõenäosusega üleskutset esitada naiste vägivallaga võitlemise direktiivi eelnõu. Saadikud leiavad, et edusammud naiste vastu suunatud vägivalla väljajuurimisel on olnud piiratud. Samuti kutsuvad EP liikmed ELi riike ratifitseerima võimalikult kiiresti Istanbuli konventsiooni. 16 liikmesriiki 28-st ei ole seda veel teinud.

arutelu: teisipäeval ja kolmapäeval

hääletus: kolmapäeval, 3. veebruaril

menetlus: suuliselt vastatav küsimus Euroopa Komisjonile, resolutsiooniga; ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni avaldused

#harassment #violenceagainstwomen #womensrights

Viited

Suuliselt vastatav küsimus Euroopa Komisjonile

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-000006+0+DOC+XML+V0//ET

Euroopa Parlamendi 9. juuni 2015. aasta resolutsioon ELi naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegia kohta 2015. aasta järgseks perioodiks

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0218+0+DOC+XML+V0//ET

Euroopa Parlamendi 25. veebruari 2014. aasta resolutsioon soovitustega komisjonile naistevastase vägivalla vastase võitluse kohta

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0126+0+DOC+XML+V0//ET

ELi põhiõiguste agentuuri uuring naiste vastu suunatud vägivalla kohta

http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-main-results

ERPS taustainfo

http://www.europarl.europa.eu/eplibrary/La-violence-envers-les-femmes-EN.pdf

Istanbuli konventsioon

http://www.coe.int/web/istanbul-convention/home

Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves peab Euroopa Parlamendis kõne

Teisipäeval kell 13 (Eesti aja järgi) peab Strasbourgis toimuval Euroopa Parlamendi pidulikul istungil kõne Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves. 

Esmakordselt esines Ilves Euroopa Parlamendi ees kõnega 2008. aasta märtsis.  

Ilves valiti Eesti presidendiks 2006. aasta septembris.

menetlus: pidulik istung

#Estonia

Viited

Eesti Vabariigi presidendi veebileht

https://president.ee/en/index.html

Muud päevakorrapunktid 

* Nigeeria presidendi Muhammadu Buhari kõne, kolmapäeval

* Deklareerimata töö ennetamise ja tõkestamise alast koostööd edendava Euroopa platvormi loomine, teisipäeval

* Kohtuasjas T-521/14 (Rootsi vs. Euroopa Komisjon) tehtud otsuse põhjal võetavad meetmed, arutelu teisipäeval

* Kliiniliste uuringute läbipaistvus ja kontroll, arutelu esmaspäeval

* Olukord Venezuelas ja Liibüas, arutelud kolmapäeval

* Usuvähemuste esindajate süstemaatiline massiline tapmine ISISe poolt, resolutsiooni hääletus kolmapäeval

* Humanitaarolukord Jeemenis, resolutsiooni hääletus kolmapäeval

* Kosovo ja Serbia, arutelud kolmapäeval

* Inimõiguste resolutsioonid: olukord Krimmis, Mohammed Ramadani juhtum, hääletused neljapäeval

* Raudteeinfrastruktuur ja avalikud teenused Doonau jõe ja Aadria mere makropiirkondades, arutelu neljapäeval

* Lemmikloomade registreerimise ühilduvate süsteemide kasutuselevõtt kõigis liikmesriikides, arutelu neljapäeval