skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
01/07/2016

EP täiskogu uudiskiri, 4.-7. juuli, Strasbourg

Päevakorras: Euroopa Ülemkogu 28.-29. juuni “Brexiti” kohtumise järelduste arutelu, Slovakkia ELi Nõukogu eesistumise prioriteedid jt teemad.
 

Juuli istung
Juuli istung

Euroopa Ülemkogu 28.-29. juuni “Brexiti” kohtumise järelduste arutelu

Teisipäeval arutavad saadikud koos Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuski ja Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga 28.-29. juunil toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumise järeldusi, mis puudutavad Ühendkuningriigi ELi liikmelisuse referendumi tulemusi.

Ühendkuningriigi peaminister David Cameron kinnitas kohtumisel, et ametlik otsus Euroopa Liidu lepingu artikli 50 rakendamiseks tehakse Suurbritannia uue peaministri poolt. Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk ütles seejärel, et ELi riigi- ja valitsusjuhid “on kindlalt otsustanud jääda ühtseks ja teha tihedalt koostööd 27 riigi liiduna”.

Teised Ülemkogu päevakorras olnud teemad olid: digitaalne ühtne turg, kapitaliturgude liidu ettepanekud, Euroopa poolaasta riigipõhised soovitused ja ELi üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegia.

arutelu: teisipäeval, 5. juulil

menetlus: Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Komisjoni avaldused

#euco #EURef #EUreferendum #UKRef #UKReferendum

Viited

Ülemkogu järeldused

EP president Martin Schulzi kõne Euroopa Ülemkogu kohtumisel

Pressiteade: Saadikud soovivad kiiret Brexitit, et teha lõpp ebakindlusele, ning põhjalikku ELi reformi (28.06.2016)

EP arutelu Ühendkuningriigi ELi referendumi tulemuste teemal (28.06.2016)

EPRS taustainfo: artikkel 50

AV materjalid

 

Slovakkia ELi Nõukogu eesistumise prioriteedid

Kolmapäeva hommikul arutavad saadikud peaminister Róbert Ficoga algava Slovakkia ELi Nõukogu eesistumise prioriteete. Teisipäeva hommikul toimuval arutelul tehakse järeldusi lõppeva Madalmaade eesistumise kohta peaminister Mart Ruttega.

Pressikonverents Euroopa Parlamendi presidendi Martin Schulzi ja Slovakkia peaministri Róbert Fico’ga toimub kolmapäeval kell 13 (Eesti aja järgi).

arutelud : teisipäeval, 5. juulil (Madalmaade eesistumine ), kolmapäeval, 6. juulil (Slovakkia eesistumine)

menetlus : ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni avaldused, arutelu

pressikonverentsid: kolmapäeval, 6. juulil kell 13 (Eesti aja järgi)

#EU2016SK @eu2016sk #EU2016NL @eu2016nl @SKPRES2016

Viited

Slovakkia ELi Nõukogu eesistumise veebileht

Madalmaade ELi Nõukogu eesistumise veebileht

AV materjalid

Pressikonverentsid

 

Parlament hääletab oma seisukohta Euroopa ühise piiri- ja rannikuvalve loomiseks

Kolmapäeval hääletatakse Euroopa ühise piiri- ja rannikuvalve loomise ettepanekut. Ettepaneku kohaselt jätkavad riiklikud asutused piiride haldamist, aga juhul kui riikide ELi välispiir satub surve alla, saavad nad abi paluda Euroopa piiri- ja rannikuvalve agentuurilt, mis lähetab oma kiirreageerimisreservist piirivalvureid operatsiooni läbiviimiseks. Arutelu sel teemal toimub teisipäeva pärastlõunal.

Agentuuril ei ole oma piirivalvureid. Need määratakse kiirreageerimisreservi liikmesriikide poolt.

Juhul kui esineb spetsiifiline ja ebaproportsionaalne surve ELi välispiiril, nt seoses rände või piiriüleste mõõtmetega kuritegevusega, saaks liikmesriigi või Nõukogu otsusega lähetada abiks vastavad kiirreageerimisrühmad. Asjaomasel liikmesriigil ja agentuuril tuleks enne sellist lähetamist kokku leppida vastavas tegevusplaanis.

Juhul kui liikmesriik ei ole nõus vastavasisulise ELi Nõukogu otsusega ja olukord võib seada ohtu Schengeni ala, võivad liikmesriigid, millel on ühine piir asjaomase liikmesriigiga, kehtestada piirikontrolli sellel ühisel piiril.

arutelu: teisipäeval, 5. juulil

hääletus: kolmapäeval, 6. juulil

menetlus: seadusandlik tavamenetlus, esimese lugemise kokkulepe

pressikonverents: kolmapäeval, 6. juulil kell 15.00 (16.00 Eesti aja järgi)

@Frontex #Schengen #coastguard #refugeecrisis #MigrationEU #EUBorders

Viited

Määruse eelnõu

Pressiteade hääletuse kohta EP kodanikuvabaduste komisjonis (22.06.2016)

Raportöör PABRIKS (EPP, LV)

Menetlusetapid

EPRS taustainfo

EP uuring: Euroopa piiri- ja rannikuvalve ettepanek

Euroopa Komisjoni pressiteade: Euroopa piiri- ja rannikuvalve ettepanek

 

Saadikud soovivad ELi pikaajalise finantsraamistiku täiendamist, et võimaldada kiiremat reageerimist kriisidele

Kolmapäeval hääletusele tulevas resolutsioonis ütlevad saadikud, et ELi mitmeaastast finantsraamistikku tuleb ajakohastada, et paremini tegeleda erinevate kriisidega. Arutelu sel teemal toimub teisipäeval.

Mitmeaastane finantsraamistik (MFF) aastateks 2014-2020 peab muutuma paindlikumaks, et võimaldada EL-il kiiremini reageerida kriisidele, millega ei ole arvestatud raamistiku vastuvõtmise ajal, nagu näiteks rände- ja pagulaskriis, uued ohud julgeoleku seisukohast, kriis põllumajanduses, ütlevad saadikud kolmapäeval hääletusele tulevas resolutsioonis.

Saadikud teevad ettepaneku luua alaline ELi kriisireserv ELi eelarve sees, et vältida ad hoc lahendusi. Samuti kutsutakse hääletusele tulevas resolutsioonis arutama omavahendite küsimust.

Saadikud rõhutavad samuti, et muudatused, milles lepitakse kokku MFF vahearuande tegemise käigus tuleks rakendada viivitusteta, seda juba 2017. aasta eelarves. Samuti paluvad saadikud, et Euroopa Komisjon teavitaks kiiremas korras parlamenti Brexiti tulemuse mõjust ELi eelarvele.

arutelu: teisipäeval, 5. juulil

hääletus: kolmapäeval. 6. juulil

menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

pressikonverents: kolmapäeval kell 15.30 (Eesti aja järgi)

#MFF #EUBudget

Viited

EPRS tausainfo: mitmeaastane finantsraamistik

Menetlusetapid

Raportöör Jan Olbrycht (EPP, PL)

Raportöör Isabelle Thomas (S&D, FR)

 

Soovitused õiglasemate ja selgemate ettevõtete maksustamise reeglite kehtestamiseks

Kolmapäeval hääletavad saadikud soovituste nimekirja rahvusvaheliste ettevõtete maksustamise õiglasemaks ja selgemaks muutmiseks. Arutelu sel teemal toimub teisipäeval.

Soovitused, mille koostas Euroopa Parlamendi maksuotsuste erikomisjon (TAXE 2), kutsuvad muuhulgas üles looma ELi avaliku loendi ettevõtete tegelikest kasusaavatest omanikest ja panema kokku maksuparadiiside musta nimekirja. Samuti rakendama sanktsioone koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide suhtes, looma käitumiskoodeksi pankadele ja maksunõustajatele ning kehtestama maksualased hea tava reeglid ELi kaubanduslepingutele.

Soovitused koostasid raportöörid Jeppe Kofod (S&D, DK) ja Michael Theurer (ALDE, DE).

arutelu: teisipäeval, 5. juulil

hääletus: kolmapäeval, 6. juulil

menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

pressikonverents: kolmapäeval, kell 10.30 (Eesti aja järgi)

#TaxTransparency #luxleaks #PanamaPapers

#TAXEII

Viited

Pressiteade hääletuse kohta EP TAXE 2 erikomisjonis (21.06.2016)

Raportöör Jeppe Kofod (S&D, DK)

Raportöör Michael Theurer (ALDE, DE)

Menetlusetapid

Aktuaalne: Muutused suurfirmade maksustamises

 

Uued reeglid, et tõhustada ELi võimet vastu seista küberohtudele

Kolmapäeval hääletusele tulevate ELi ühiste küberohutusreeglite kohaselt peavad energia-, transpordi-, pangandus-, tervishoiu- ja digiettevõtted astuma samme, et tõhustada oma küberrünnakutele vastuseisu võimet. Samuti tuleb igal ELi riigil määrata vastavad asutused ja luua küberturvalisuse strateegia.

Võrgu- ja infoturbe direktiiv tihendab liikmesriikide koostööd sellises olulises küsimuses nagu küberjulgeolek. Direktiiviga sätestatakse turvalisusega seotud kohustused elutähtsates sektorites teenuseid osutavate operaatoritele ning digitaalsete teenuste osutajatele (internetipõhised kauplemiskohad, internetipõhised otsingumootorid ja pilvandmetöötlusteenused).

arutelu: teisipäeval, 5. juulil

hääletus: kolmapäeval, 6. juulil

menetlus: kaasotsustusmenetlus, teise lugemise kokkulepe

#cybersecurity #NIS

Viited

Hääletatav tekst

EP siseturu komisjoni teise lugemise soovitus

Pressiteade hääletuse kohta EP siseturukomisjonis (14.01.2016)

 

Toodete energiamärgistus: Parlament hääletab uusi siduvaid reegleid

Kolmapäeval tuleb hääletustele parlamendi seisukoht uute siduvate toodete energiamärgistuse reeglite osas. Arutelu sel teemal toimub esmaspäeval. Eelnõu kohaselt oleks viie aasta jooksul toodete klassifikatsiooni puhul vaja asendada praegused energiatõhususklassid A+ kuni A+++ ja naasta energiamärgise skaala A–G juurde.

arutelu: esmaspäeval, 4. juulil

hääletus: kolmapäeval, 6. juulil

menetlus: seadusandlik tavamenetlus, esimene lugemine

#energyefficiency #EnergyUnion

Viited

Raporti eelnõu

Pressiteade hääletuse kohta EP tööstuskomisjonis (13.06.2016)

Raportöör Dario Tamburrano (EFDD, IT)

Menetlusetapid

AV materjalid

 

Muud päevakorrapunktid

  • „Vilepuhujate“ kaitse, arutelu kolmapäeval
  • Euroopa Komisjoni 2017. aasta tööprogrammi ettevalmistamine, hääletus neljapäeval
  • ELi globaalne strateegia ja Hiina, arutelu kolmapäeval
  • Pagulased: sotsiaalne kaasamine ja tööturule integreerimine, arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval
  • Inimkaubanduse vastane võitlus ELi välissuhetes, arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval
  • Miinimumpalk transpordisektoris, arutelu neljapäeval
  • Jaapani otsus jätkata vaalapüüki hooajal 2015–2016, hääletus kolmapäeval

 

Lisateave:

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis
Rävala pst 4, 10143 Tallinn
tel: 630 6969
eptallinn@europarl.europa.eu
www.europarl.ee
Facebook
Twitter