skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
06/07/2016
Piirikaitse
Piirikaitse

Saadikud toetasid ELi välispiiride haldamise tõhustamist

Kolmapäeval toimunud hääletusel andsid saadikud toetuse ELi piiri- ja rannikuvalve süsteemi loomisele.

Kolmapäeval toimunud hääletusel andsid saadikud toetuse ELi piiri- ja rannikuvalve süsteemi loomisele, mis hõlmab Euroopa piiri- ja rannikuvalve ametit ning piirihalduse eest vastutavaid liikmesriikide ametiasutusi. Riiklikud piirivalveasutused vastutavad jätkuvalt oma liikmesriikide piiride haldamise eest, aga saavad suurenenud rändesurve puhul abi paluda Euroopa piiri- ja rannikuvalve ametilt, et lähetada vastavale ELi välispiirile Euroopa piiri- ja rannikuvalverühmad  vastavast kiirreageerimisreservist.

"Euroopa piiri- ja rannikuvalve määrus tagab ELi välispiiride parema kaitse ja haldamise. See ei saa olla rändekriisi ja Schengeni ala usalduse taastamise ainukeseks lahenduseks, aga see on väga vajalik esimene samm," ütles raportöör Artis Pabriks (EPP, LV)

 Kiirreageerimisreservi lähetamine kriisipiirkonda

Juhul kui liikmesriikide ELi välispiiril esineb ebaproportsionaalne rändesurve või surve seoses piiriülese kuritegevusega on võimalik vastava liikmesriigi palvel või ELi Nõukogu otsusega ajutselt piirile lähetada vastavad piiri- ja rannikuvalverühmad määruses kirjeldatud korra kohaselt:

Pärast vastava taoltluse esitamist liikmesriigi poolt lepivad liikmesriik ja piiri-ja rannikuvalveamet kokku tegevusplaanis. Seejärel lähetatakse ameti kiirreageerimisreservist hiljemalt viie tööpäeva jooksul vajalikud rühmad ja vahendid.

Juhul kui vastav liikmesriik ei rakenda piiri- ja rannikuvalveameti soovitatud meetmeid või rändesurve hakkab ohustama Schengeni ala toimimist,  võib ELi Nõukogu Euroopa Komisjoni ettepaneku alusel võtta vastu otsuse, milles määratakse kindlaks ameti rakendatavad meetmed ning nõutakse asjaomastelt liikmesriikidelt ametiga koostöö tegemist nende meetmete rakendamisel. Enne vastavate rühmade lähetamist peavad amet ja asjaomane liikmesriik kokku leppima vastavas tegevusplaanis.

Juhul kui liikmesriik ei täida ELi Nõukogu otsust ja ei tee piiri- ja rannikuvalveametiga koostööd, võivad selle riigi naaberriigid kehtestada piirikontrolli vastavatel ELi sisepiiridel asjaomase liikmesriigiga.

 

Tagasisaatmisoperatsioonid

Piiri- ja rannikuvalveametil on suurem roll kui tänasel Frontex agentuuril nende kolmandate riikide isikute tagasisaatmise puhul, kelle osas liikmesriikide vastavad ametid on väljastanud tagasisaatmisotsuse. Samuti tugevdatakse määrusega tagasisaatmise operatsioonide puhul põhiõiguste austamise nõudeid. Amet ei sekku tagasisaatmisse kolmandate riiki vahel.

 

Euroopa piiri- ja rannikuvalverühmade ja vahendite reserv

Euroopa piiri- ja rannikuvalvel ei ole süsteemis oma piirivalveametnikke, aga on võimalik lähetada piirivalveoperatsioonidele liikmesriikide poolt vastavasse kiirreageerimisreservi määratud 1500 piirivalveametnikku.

Saadikud tagasid läbirääkimistel ELi Nõukoguga, et kiireageerimisreservi määratud piirivalvuritel on piisavad vahendid ja varustus oma ülesannete täitmiseks Määrusesse lisati nõue, et vastav tehniliste seadmete reservi määratud varustus saadetakse kasutamiskohta hiljemalt kümne päeva hooksul tegevusplaani kokkuleppimise kuupäevast.

 

Läbipaistvus ja aruandekohustus

Amet vastutab Euroopa Parlamendi ja ELi Nõukogu ees ja esitab parlamendile regulaalselt aruandeid ja tagab saadikutele ligipääsu vajalikule teabele.

 

Koostöö teiste ELi ametitega

Rannikuvalve tõhustamiseks on kavas parandada ametitevahelist koostööd. Selleks viiakse Euroopa kalanduskontrolli ameti ja Euroopa meresõiduohutuse ameti volitused vastavusse uue Euroopa piirivalve volitustega.

 

Edasised sammud

Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud tekst saadetakse nüüd heakskiitmiseks ELi Nõukogus.

 

menetlus: seadusandlik tavamenetlus, esimese lugemise kokkulepe

 

Lisainfo

Vastuvõetud tekst (2015/0310(COD)  (06.07.2016)
Videosalvestis arutelust (05.07.2016)
Videosalvestis pressikonverentsist (06.07.2016)
EbS+ (05.07.2016)
AV materjalid
Raportöör Artis PABRIKS (EPP, LV)

EPRS taustainfo: Euroopa piiri- ja rannikuvalve amet

 

Jaan Soone
Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu