skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
12/05/2016

Hiinale turumajandusliku staatuse andmise küsimus: kaitsta tuleb ELi tööstust ja töökohti, ütlevad saadikud

Kuni Hiina pole täitnud viit kriteeriumi, mille EL on turumajanduslike riikide määratlemiseks kehtestanud, tuleb Hiina importkaubale kohaldada ka "mittestandardset" metoodikat, rõhutavad saadikud  neljapäeval vastu võetud mitteseadusandlikus resolutsioonis. Mittestandardset metoodikat tuleks kasutada dumpingu- ja subsiidiumivastastes uurimistes hindade võrreldavuse kindlaks määramiseks, et tagada võrdsed võimalused ELi tootjatele ja kaitsta töökohti ELis, leiavad saadikud.

Samas tuleb seda teha kooskõlas rahvusvaheliste kohustustega vastavalt Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) ja Hiina WTO ühinemisprotokollile, leiavad saadikud häältega: 546 poolt, 28 vastu, 77 erapooletut, vastu võetud resolutsioonis.

Saadikud paluvad  Euroopa Komisjonil võtta arvesse ELi tööstussektori, ametiühingute ja teiste huvirühmade väljendatud muret tagajärgede pärast ELi töökohtadele, keskkonnale, standarditele ja jätkusuutlikule majanduskasvule. Seda nii kõigis mõjutatud tootmissektorites kui ka kogu  ELi tööstust tervikuna silmas pidades.

Hiina ülemäärane tootmisvõimsus toob juba praegu ELis kaasa tõsiseid tagajärgi sotsiaalsfäärile, majandusele ja keskkonnale, ütlevad saadikud , rõhutades kahjulikku mõju just ELi terasesektorile. Praegu EL-is kehtivast 73-st dumpinguvastasest meetmest kohaldatakse Hiina importkauba suhtes 56, nendivad saadikud.

Samas rõhutatakse ELi ja Hiina vahelise partnerluse tähtsust, võttes arvesse, et  Hiina on ELi suuruselt teine kaubanduspartner, kellega  kaubavahetuse maht ületab selgelt miljard eurot päevas. Hiina turg on olnud paljudele ELi tööstusharudele ja kaubamärkidele  peamine tuluallikas, öeldakse resolutsioonis.

Saadikud nõuavad tungivalt, et Euroopa Komisjon oleks vastu Hiinale turumajandusliku staatuse ühepoolsele andmisele.  Selle asemel tuleks kooskõlastada WTO sätete ühest tõlgendamist ELi peamiste kaubanduspartneritega, sh  G7 ja G20 tippkohtumiste raames.

Resolutsioonis rõhutatakse "tungivat vajadust" reformida ELi kaubanduse kaitsemeetmeid. Seetõttu paluvad saadikud  ELi Nõukogul püüda jõuda Euroopa Parlamendiga nende  ajakohastamise osas kiiresti kokkuleppele. Parlament võttis oma seisukoha vastu 2014. aastal.

Edasised sammud

Juhul kui Euroopa Komisjon esitab Hiinale turumajandusliku staatuse andmise ettepaneku on parlamendil kaasotsusmenetluse korras otsustamise õigus koos ELi Nõukoguga.

Teisipäeval täiskogu istungil toimunud arutelul kinnitas Euroopa Komisjoni volinik Vytenis Andriukaitis saadikutele, et Euroopa Komisjon on välja töötamas uut ettepanekut, mis sisaldab tugevat kaubanduskaitsesüsteemi ja tagab kooskõla WTO reeglitega ning volinikud arutab antud küsimust "enne suvepuhkust".

menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

Lisainfo

Vastuvõetud tekst (12.05.2016)

Videosalvestis arutelust (10.05.2016)

EbS+ (10.05.2016)

AV materjalid

EPRS taustainfo

DG Expo uuring: arutelu Hiina turumajandusliku staatuse üle

ELi kriteeriumid turumajandusliku staatuse andmise jaoks

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu