skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
21/11/2016

Täiskogu uudiskiri, 21.- 24. november, Strasbourg

(C) European Union 2011 PE-EP

Päevakorras: LUX filmiauhind, kaitsealane koostöö, kuidas võidelda Venemaa ja ISISe propagandaga jpm

LUX filmiauhind: võitja väljakuulutamine Strasbourgis

Kolmapäeval, 23. novembril teeb Euroopa Parlamendi president Martin Schulz teatavaks tänavuse EP filmiauhinna LUX võitja. Filmiauhinnale kandideerivad kolm finalisti: Leyla Bouzidi „Silmi avades“/À Peine J´ouvre les Yeux (Prantsusmaa, Tuneesia, Belgia, Araabia Ühendemiraadid),  Claude Barras’ „Minu elu Tsukiinina“/Ma Vie de Courgette (Šveits, Prantsusmaa) ja Maren Ade „Toni Erdmann“ (Saksamaa, Austria, Rumeenia).

Euroopa Parlament katab finaali jõudnud kolme filmi subtiitrite tõlkimise kulud ELi 24 ametlikku keelde. Saadikute häälte alusel selguv võidufilm kohandatakse sobivaks vaegnägijatele ja -kuuljatele. Samuti toetab parlament võidufilmi rahvusvahelist levitamist. 

Pressikonverents kolme filmi režissööridega toimub kolmapäeval, 23. novembril kell 15.30 (Eesti aeg) Strasbourgis.

Filmiauhinna LUX eesmärk on Euroopa kino populariseerimine, filmide leviku toetamine ning väärtustele keskenduva Euroopa-ülese debati arendamine.

Tseremoonia : kolmapäeval, 23. novembril kell 13 (Eesti aeg)

Pressikonverents: kolmapäeval, 23. novembril, kell 15.30 (Eesti aeg)

#LuxPrize @LuxPrize

Viited

Lux filmiauhinna veebileht

Lisainfo 2016. aasta finalistide kohta

As I Open My Eyes

Ma Vie de Courgette

Toni Erdmann

 

Saadikud kutsuvad ELi riike tõhustama kaitsealast koostööd

Esmaspäeval arutelule tulevas ja teisipäeval hääletatavas resolutsioonis rõhutavad saadikud, et halvenenud julgeolekuolukorras on ELil esimese sammuna ühise kaitsepoliitika ülesehitamiseks vaja tõhustada riikide kaitsejõudude koostööd.

Saadikud kutsuvad liikmesriike kulutama kaitsele kaks protsenti SKPst, looma alalise struktureeritud koostöö raames rahvusvahelised jõud, arutama alalise peakorteri loomist  kriisioperatsioonide juhtimiseks ja kontrollimiseks ning arendama autonoomse tegutsemise  võimekust juhtudel, kui NATO ei ole selleks valmis.

Teises, kolmapäeval hääletusele tulevas resolutsioonis kutsuvad saadikud ELi ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat (ÜJKP) põhjalikult muutma, et võimaldada ELil ja tema liikmesriikidel anda otsustav panus ELi julgeolekusse, rahvusvaheliste kriiside ohjamisse ja ELi strateegilise autonoomia kindlustamisse.

Saadikud nõuavad, et ELi Nõukogu algataks sõjaliste operatsioonide algetapi kiireloomuliseks rahastamiseks käivitusfondi loomise. EP liikmed teevad ettepaneku luua ÜJKP raames koolitusele suunatud operatsioon Iraagis eesmärgiga toetada ELi liikmesriike, kes osalevad Daesh vastases koalitsioonis.

Euroopa kaitseliidu (European Defence Union - EDU) resolutsiooni raportöör on Urmas Paet.

arutelu: esmaspäeval, 21. novembril (EDU); teisipäeval 22. novembril (ÜJKP)

hääletus: teisipäeval, 22. novembril (EDU); kolmapäeval, 23. novembril (ÜJKP)

menetlus: mitteseadusandlikud resolutsioonid

Pressikonverents Urmas Paetiga teisipäeval, 22. novembril kell 16 (Eesti aeg)

#CSDP #Defence #EU

 

Viited

Pressiteade hääletuse kohta EP väliskomisjonis (24.10.2016)

Resolutsiooni ettepanek Euroopa kaitseliidu kohta

Resolutsiooni ettepanek ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise kohta

Raportöör Urmas Paet (ALDE, ET)

Raportöör Mircea Paşcu (S&D, RO)

Meneltusetapid (EDU)

Menetlusetapid (CSDP)

Taustainfo: Euroopa ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika (september 2016)

Pressikonverentsid

 

Kuidas võidelda Venemaa ja ISISe propagandaga?

EL peaks Venemaa ja islamistlike terroriorganisatsioonide desinformatsiooni- ja propagandasõjale reageerima positiivsete sõnumite edastamise ja teavitustöö tõhustamisega, et suurendada kodanike teadlikkust meediatarbijaina, ütlevad saadikud kolmapäeval hääletusele tulevas resolutsioonis. Arutelu toimub teisipäeval.

Teavitustöö tõhustamine on vajalik, sest EL, selle liikmesriigid ja kodanikud on sattunud riikide nagu Venemaa ja valitsusväliste osalejate nagu ISIL/ Daesh desinformatsioonikampaaniate ning propaganda üha suureneva surve alla.

arutelu: teisipäeval, 22. novembril

hääletus: teisipäeval, 23. novembril

menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

#StratCom #Russia #ISIS

Viited

Pressiteade hääletuse kohta EP väliskomisjonis (10.10.2016)

Resolutsiooni ettepanek ELi strateegilise kommunikatsiooni kohta vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale

Raportöör Anna Fotyga (ECR, PL)

Menetlusetapid

EP uuring ELi strateegilise kommunikatsiooni kohta (mai 2016)

EPRS taustainfo Venemaa infosõja kohta (oktoober 2016)

 

Uued õhusaasteainete piirmäärad

Kolmapäeval hääletavad saadikud uute ambitsioonikate riiklike õhusaasteainete piirmäärade kehtestamist puudutava kava heakskiitmist. Euroopa Komisjoni andmetel sureb õhusaaste tõttu enneaegselt ligi 400 000 inimest aastas.

Õhusaasteainete, sh lämmastikoksiidide (NOx), piirmäärade üle saavutasid EP ja ELi Nõukogu läbirääkijad kokkuleppe juulis.

Uute reeglitega kehtestatakse riiklikud heite vähendamise kohustused nt vääveldioksiidile (SO2), lämmastikoksiididele (NOx), ammoniaagile (NH3) ja metaanile (CH4).

Eesmärgiks on vähendada 2030. aastaks õhusaaste kahjulikku mõju tervisele poole võrra.

arutelu: kolmapäeval, 23. novembril

hääletus: kolmapäeval, 23. novembril

mentlus: kaasotsustusmenetlus, esimese lugemise kokkulepe

#AirQuality #emissions #NOx

 

Viited

Raport teatavate õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamise direktiivi ettepaneku kohta

Pressiteade pärast kokkuleppe saavutamist läbirääkimistel ELi Nõukoguga (01.07.2016)

Raportöör Julie Girling (ECR, UK)

Menetlusetapid

EPRS taustainfo

 

Milline on ELi ja Türgi suhete tulevik?

Teisipäeva pärastlõunal  toimub täiskogu istungil arutelu koos ELi välispoliitika kõrge esindaja Federica Mogheriniga.  Küsimus on, kas läbirääkimised Türgi liitumiseks ELiga tuleks külmutada või tuleks seada lisatingimusi. Samateemalise resolutsiooni hääletus toimub neljapäeval.

Neli kuud pärast 15. juulil toimunud riigipöördekatset tekitab demokraatia olukorra halvenemine Türgis pingeid riigi suhetes ELiga. Kolmapäeval, 16. novembril teatas Euroopa Parlamendi president Martin Schulz, et Euroopa Parlamendi delegatsiooni visiit Türki lükatakse edasi.

 

Taustainfo

Läbirääkimised Türgi liitumiseks ELiga algasid oktoobris 2015. Kolmekümne viiest läbirääkimiste nn peatükist on avatud 16 ja suletud üks.

arutelu: teisipäeval, 22. novembril

hääletus: neljapäeval. 24. novembril

#Turkey

 

Viited

Raportöör Kati Piri (S&D, NL)

EP pressiteade: Türgi ajakirjandusvabadust ei tohi lämmatada (27.10.2016)

EP pressiteade 138 Türgi parlamendisaadikud puutumatuse tühistamise kohta Türgi parlamendis (08.06.2016)

Artikkel: ELi-Türgi suhted: aeg põhjalikumaks dialoogiks ja koostööks (02.09.2016)

EP väliskomisjoni esimehe Elmar Broki ja raportöör Kati Piri ühine avaldus Türgi kohta Turkey (19.07.2016)

Euroopa Komisjoni info laienemise teemal Türgi kohta

AV materjalid

 

Muud päevakorrapunktid

 

 • Arvamuse küsimine Euroopa Kohtult ELi ja Kanada vabakaubandusleppe kohta, kolmapäeval
 • Euroopa Keskpanga aastaaruanne, teisipäeval
 • Arutelu Euroopa majandus- ja rahanduspoliitika koordineerimise poliitika poolaasta teemal volinik Moscoviciga, teisipäeval
 • Olukord Süürias, arutelu EL välispoliitika kõrge esindaja Mogheriniga, arutelu teisipäeval
 • Olukord Valgevenes, resolutsiooni hääletus neljapäeval
 • Arutelu ELi ombudsmani O’Reilly’ga, neljapäeval
 • Inimõiguste teemalised resolutsioonid, neljapäeval
 • Marrakeshis toimuva COP22 tulemused, ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni avaldused, kolmapäeval
 • Makromajanduslik finantsabi Jordaaniale, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
 • Väikeste transpordiettevõtete uued võimalused ja koostööl põhinevad ärimudelid, arutelu teisipäeval, resolutsiooni hääletus kolmapäeval
 • Lõpliku käibemaksusüsteemi väljatöötamine ja käibemaksupettuste vastane võitlus, arutelu kolmapäeval, resolutsiooni hääletus neljapäeval
 • Rahvusvahelised lennunduslepingud, arutelu kolmapäeval
 • Jaefinantsteenuseid käsitlev roheline raamat, arutelu kolmapäeval, resolutsiooni hääletus neljapäeval
 • Maksuhaldurite juurdepääs rahapesuvastasele teabele, arutelu ja hääletus teisipäeval
 • ELi liitumine naistevastase vägivalla ennetamise ja tõkestamise Istanbuli konventsiooniga, arutelu kolmapäeval, hääletus neljapäeval
 • ELi looduslike liikidega kaubitsemise vastu võitlemise tegevuskava, resolutsiooni hääletus neljapäeval