skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
22/11/2016

Saadikud soovivad ELis suuremat kaitsealast koostööd

Halvenenud julgeolekuolukorras tuleb Euroopa Liidu liikmesriikidel tõhustada oma julgeoleku- ja kaitsealast koostööd, rõhutavad saadikud teisipäeval vastu võetud resolutsioonis. Saadikud kutsuvad liikmesriike üles kulutama kaitsele 2% SKPst, looma rahvusvahelised jõud ja ELi peakorteri kriisioperatsioonide juhtimiseks ning arendama välja võimekust tegutsemiseks autonoomselt juhtudel, kui NATO ei ole selleks valmis.

Euroopa kaitseliitEuroopa kaitseliit
Euroopa Liidu liikmesriikid peavad tõhustama oma julgeoleku- ja kaitsealast koostööd.©European Parliament

”EL ei ole siiani tegelenud piisavalt uute riskidega, mis on esile kerkinud seoses muutunud julgeolekuolukorraga. ELi liikmesriigid on 30 aasta vältel vähendanud oma kaitsekulutusi, riikide omavaheline kaitsekoostöö on seni olnud küllaltki juhuslik ning Euroopa loodab kaitseküsimustes jätkuvalt suuresti NATO võimekusele ja USA toetusele, samas ise piisavalt panustamata,” ütles raportöör Urmas Paet (ALDE, ET). Ta rõhutas, et käes on õige hetk hästitoimiva Euroopa kaitsekoostöö ülesehitamiseks, sest EL peab Euroopa kaitsmiseks rohkem tegema.

Julgeolekuolukord Euroopas ja selle ümbruses on oluliselt halvenenud viimastel aastatel terrorismi, hübriidohtude ja probleemide tõttu küberjulgeoleku ja energia varustuskindlusega ning ükski riik ei suuda sellega seotud probleemidega üksi toime tulla, ütlevad saadikud. Euroopa kaitsealast koostööd puudutav resolutsioon võeti vastu häältega 369 poolt, 255 vastu, 70 erapooletut.

 

Kaitsealane koostöö ja varustuse tõhusam kasutamine

Euroopa peaks tõelise ohu olukordades tegutsema jõulisemalt ja kiiremini ning Euroopa relvajõud peaksid halvenenud julgeolekuolukorras tegema tihedamat koostööd. Euroopa mõõtme puudumisest tulenevad kulud kaitse ja julgeoleku valdkonnas on dubleerimise, ülemäärase võimsuse ja kaitsealaste riigihangete tõkete tõttu hinnanguliselt 26,4 miljardit eurot aastas, rõhutatakse resolutsioonis.

Saadikud kustuvad liikmesriike üles otsima täiendavaid võimalusi vägede ja varustuse ühiseks hankimiseks ja mittesurmava varustuse, nagu transpordiks kasutatavate sõidukite ja õhusõidukite ning muu tugivarustuse ühendamiseks ja jagamiseks. Resolutsioonis soovitatakse kaitsevaldkonnas kehtestada nn Euroopa poolaasta, mille raames liikmesriigid vahetavad teavet üksteise planeerimistsüklite ja hankekavade kohta. See aitaks üle saada kaitseturu praegusest killustatusest. Samuti soovitatakse suurenda Euroopa kaitseagentuuri koordineerivat rolli.

Saadikud kutsuvad Euroopa Ülemkogu juhtima ELi ühise kaitsepoliitika järkjärgulist kujundamist ja tagama selle elluviimiseks täiendavad rahalised vahendid.

Resolutsioonis kutsutakse üles looma ELi operatsioonide peakorterit ühisoperatsioonide tõhusaks planeerimiseks, juhtimiseks ja kontrollimiseks. ELi liikmesriigid peaksid seadma eesmärgiks kulutada SKPst  2 protsenti kaitsele ja looma alalise struktureeritud koostöö raames rahvusvahelised jõud, tehes  need kättesaadavaks ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika jaoks.

 

Kaitsealaste teadusuuringute toetamine

Saadikud toetavad ELi kaitsealaste teadusuuringute programmi käivitamist, öeldes, et ettevalmistava tegevuse jaoks tuleks eraldada piisavad rahalised vahendid, vähemalt 90 miljonit eurot kolme aasta jooksul. Selleks, et Euroopa kaitsealaste teadusuuringute programm oleks tõsiseltvõetav ning suudaks anda märkimisväärseid tulemusi, vajab see igal aastal vähemalt 500 miljoni euro suurust eelarvet.

 

ELi ja NATO koostöö

Resolutsioonis rõhutatakse, et EL ja NATO peavad julgeoleku ja kaitse valdkonnas koostööd tegema.  See peaks hõlmama koostööd idas ja lõunas, hübriid- ja küberohtudega võitlemist, meresõidu turvalisuse parandamist ning kaitsevõime väljaarendamise ühtlustamist ja kooskõlastamist. Samas peaks EL samuti olema valmis autonoomselt tegutsema, juhtudel, kus NATO ei ole valmis võtma juhtrolli.

 

menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

 

Otseülekanne pressikonverentsist raportöör Urmas Paetiga kell 16.00 Eesti aja järgi

 

Lisainfo

Vastuvõetud tekst ((2016/2052 (INI)) (22.11.2016)

Videosalvestis arutelust (21.11.2016)

Videosalvestis pressikonverentsist raportöör Urmas Paetiga (22.11.2016)

EbS+ (21.11.2016)

EPRS taustainfo ELi kaitsealase koostöö teemal (juuli 2016)

Taustainfo Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika teemal (september 2016)

AV materjalid

 

Jaan Soone
Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu