skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
21/10/2016

Täiskogu uudiskiri, 24.-27. oktoober, Strasbourg

Euroopa ParlamentEuroopa Parlamendi hoone Strasbourgis
Euroopa Parlamendi hoone Strasbourgis

Päevakorras: Euroopa Ülemkogu tulemuste arutelu, ELi prioriteedid 2017. aastaks, rahstuse surendamine noorte tööle aitamiseks, kodanike turvalisus, transrasvhapete vähendamine toidus jpm.

Saadikud arutavad Junckeri ja Tuskiga Euroopa Ülemkogu tulemusi

Saadikud annavad oma hinnangu Euroopa Ülemkogu 20.-21. oktoobri kohtumisele. Kolmetunnine arutelu Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri ja Ülemkogu eesistuja Donald Tuskiga toimub kolmapäeva hommikul.  Arutatakse teemadel nagu ELi-Kanada kaubandusleppe saatus, kaubandusläbirääkimised teiste riikidega, ELi-Venemaa suhted, ELi kaubanduskaitse vahendite ajakohastamine, rändevood Vahemerel ja ELi välispiiride kaitse. 

Parlamendi president Martin Schulz peab kõne 28 riigi- ja valitsusjuhi kohtumise alguses Brüsselis 20. oktoobril kell 16.30. Sellele järgneb pressikonverents.

arutelu: kolmapäeval, 26. oktoobril

menetlus: Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Komisjoni avaldus

#euco #migrationEU #Russia #trade #brexit

#CETA #China

Viited:

Euroopa Ülemkogu päevakord

Mida EP fraktsioonide juhid ootavad ELi juhtide kohtumiselt (05.10.2016)

Otseülekanne arutelust (05.10.2016)

 

Euroopa Komisjoni tööprogramm: parlament arutab ELi prioriteete 2017. aastaks

Teisipäeva pärastlõunal arutavad saadikud Euroopa Komisjoni 2017. aasta tööprogrammi. Arutelu on sisend esmakordselt allkirjastatavale ühiste eesmärkide ja prioriteetide deklaratsioonile, millele kirjutavad detsembris alla parlamendi president, Euroopa Komisjoni president ja nõukogu eesistuja.

Parlament on juba vastu võtnud resolutsiooni 2017. aasta tööprogrammi kohta, milles rõhutatakse, et töökohtade loomine, sotsiaalsed õigused ja julgeolek peavad olema tähtsal kohal järgmise aasta ELi tegevuskavas.

Ühisdeklaratsioon reastab kolme institutsiooni jaoks olulised valdkonnad, millega tuleb ELi seadusandlikus protsessis eelisjärjekorras tegelda, et saavutada kiired tulemused.

arutelu: teisipäeval, 25. oktoobril

menetlus: EK avaldus, arutelu

 

#CWP2017 #EU2017Agenda

 

LINGID

 

EK 2017. aasta tööprogrammi teemaline EP resolutsioon (06.07.2016)

Pressiteade EP resolutsiooni hääletuse kohta (06.07.2016)

EK tööprogrammi teemaline veebileht

Menetlusetapid

 

Rohkem rahastust töökohtade loomiseks ja noorte toetuseks 2017. aasta eelarves

Kolmapäeval toimuval hääletusel võtab parlament vastu oma seisukoha läbirääkimisteks ELi Nõukoguga järgmise aasta eelarve küsimuses. Saadikud nõuavad rahastuse suurendamist noorte tööle aitamiseks, majanduskasvu toetamiseks ja kolmandate riikide abistamiseks rändekriisi leevendamisel. Nad lükkavad suure tõenäosusega tagasi kõik ELi Nõukogu poolt eelarve eelnõusse tehtud kärpeettepanekud.

Muu hulgas soovivad saadikud lisada €1,5 miljardit eurot kulukohustustesse noorte tööhõive algatuse täiendamiseks.

Samuti soovivad nad lisada eelarvesse €1.24 miljardit eurot lisavahendeid infrastruktuuriprojekte rahastava Euroopa ühendamise rahastu ning teadus- ja arendusprojekte toetava Horisont 2020 programmi täiendamiseks.

Saadikud soovivad näha ka lisavahendeid võitluseks rändekriisi algpõhjustega, põllumeeste toetuseks ja kultuuriprojektideks.

Osa lisavahendeid peaks laekuma ELi mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise raames, leiavad saadikud.

 

Edasised sammud

Hääletus on alguseks ELi Nõukoguga peetavatele kolm nädalat kestvatele ”lepitusmenetluse” läbirääkimistele, mille eesmärk on saavutada eelarve osas kahe institutsiooni kokkulepe, mida saaks hääletada detsembris toimuval täiskogu istungil.

Raportöörid: Indrek Tarand ja Jens Geiger.

 

arutelu: teisipäeval, 25. oktoobril

hääletus: kolmapäeval, 26. oktoobril

menetlus: eelarvemenetlus

pressikonverents: kolmapäeval, 26. oktoobril kell 14.00 (15.00 Eesti aeg) raportööride Indrek Tarandi ja Jens Geigeriga

#EUBudget #EUBudget2017

 

LINGID

Resolutsiooni ettepanek 2017. aasta üldeelarve kohta

Pressiteade hääletuse kohta komisjonis (11.10.2016)

Raportöör Indrek Tarand (Greens/EFA, EE)

Raportöör Jens Geier (S&D, DE)

Menetlusetapid

ELi Nõukogu pressiteade nõukogu positsiooni kohta

EP resolutsioon 2017.aasta eelarve koostamise suunised (09.03.2016)

2017 aasta eelarve menetlus – kõik dokumendid

 

ELi pikaajaline eelarve: saadikud soovivad näha rohkem paindlikkust kriisidega tegelemiseks

Teisipäeval toimuval arutelul Euroopa Komisjoni voliniku Kristalina Georgievaga rõhutavad saadikud vajadust ajakohastada ELi pikaajalist eelarvet, et paremini toime tulla võimalike kriisidega. Saadikud tunnustavad Euroopa Komisjoni reageerimist parlamendi poolt juulis esitatud palvele üle vaadata mitmeaastane finantsraamistik, et suurendada paindlikkust ja luua ELi kriisireserv. Nad on aga pettunud rahaliste vahendite mahu jäämises samale tasemele. Resolutsiooni hääletatakse kolmapäeval.

Mitmeaastane finantsraamistik (Multiannual financial framework - MFF) 2014-2020 ei ole piisav, et EL saaks efektiivselt tegelda kriiside ja prioriteetidega, mis on  viimastel aastatel esile kerkinud. ELi eelarve tuleb muuta paindlikumaks, et kiiremini reageerida uutele väljakutsetele nagu rändekriis, terrorism, sisejulgeoleku küsimused, kriis põllumajanduses või jätkuv kõrge tööpuudus, öeldakse hääletusele tulevas resolutsioonis. MFF läbivaatamine loob hea võimaluse selleks, et tagada ELi poolsete lubaduste täitmine, ütlevad saadikud.

Parlamendi poolt juulis esitatud soovitus luua alaline ELi kriisireserv, et vältida ad hoc lahendusi, lisati Euroopa Komisjoni septembris esitatud ettepanekusse, aga saadikud rõhutavad ka, et reservis peab olema piisavalt rahalisi vahendeid.

EP resolutsiooni ettepanekus rõhutatakse, et kõik muudatused, milles lepitakse kokku MFF läbivaatamise käigus, peavad kajastuma ka ELi 2017. aasta eelarves. Saadikud on valmis läbirääkimisteks ELi Nõukoguga, et leppida kokku nii 2017. aasta eelarves kui ka MFF läbivaatamise osas enne käesoleva aasta lõppu.

 

arutelu: esmaspäeval, 24. oktoobril

hääletus: teisipäeval, 25. oktoobril

menetlus: Euroopa Komisjoni avaldus, resolutsioon

#MFF  #EUBudget

 

LINGID

EPRS taustainfo

Menetlusetapid

EP resolutsioon ettevalmistuste kohta MFF läbivaatamiseks (06.07.2017)

Raportöör Jan Olbrycht (EPP, PL)

Raportöör Isabelle Thomas (S&D, FR)

 

Saadikud soovivad iga-aastast analüüsi põhiõiguste olukorrast ELi liikmesriikides

Teisipäeval hääletusele tulevas resolutsioonis ütlevad saadikud, et Euroopa Komisjon peaks sisse seadma siduva kontrollmehhanismi, mis võimaldaks igal aastal saada ülevaate demokraatia, põhiõiguste ja õigusriigi olukorrast liikmesriikides. Mehhanismi juurde peaksid kuuluma objektiivsed näitajad ja selles peaks olema sätestatud selge, samm-sammuline lähenemine põhiõiguste rikkumiste lahendamiseks, lisavad saadikud.

ELi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste mehhanism tuleks üles ehitada sarnaselt majanduspoliitika koordineerimise “Euroopa poolaasta” tsüklile. Igal aastal peaks Euroopa Komisjon, pärast ekspertidega konsulteerimist, koostama aruande põhiõiguste olukorrast liikmesriikides, lisades sinna ka riigipõhised soovitused.

Hääletusele tulevas resolutsiooni kutsuvad saadikud Euroopa Komisjoni üles esitama vastav ettepanek 2017. aasta septembriks. Euroopa Komisjon on kohustatud esitama parlamendi ettepanekule põhjendustega vastuse.

arutelu: teisipäeval, 25. oktoobril

hääletus: teisipäeval, 25. oktoobril

menetlus: seadusandlik resolutsioon (INL)

#democracy #ruleoflaw #fundamentalrights

 

LINGID

Resolutsiooni ettepanek

Raportöör Sophie in ’t Veld (ALDE, NL)

EP kodukorra artikkel 46: Algatus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 225 alusel

Menetlusetapid

 

Kodanike turvalisus: saadikud arutavad edusamme julgeolekumeetmete rakendamisel ja edasisi samme

Teisipäeva pärastlõunal arutavad saadikud Euroopa Komisjoni ja ELi Nõukogu eesistuja esindajatega edusamme ELi tasandil kokku lepitud julgeolekumeetmete rakendamisel. Liikmesriikide andmebaaside koostalitluse ja teabevahetuse parandamine, radikaliseerumise takistamine ja broneeringuinfo reeglite rakendamine on suure tõenäosusega peamised aruteluteemad.

12. oktoobril esitas Euroopa Komisjon esimese kuu aruande edusammude kohta julgeolekuliidu loomisel.

EP kodanikuvabaduste komisjon töötab hetkel EURODAC asüülitaotlejate sõrmejälgede andmebaasi ajakohastamise ettepanekuga. Schengeni infosüsteemi ajakohastamise ettepanekut oodatakse Euroopa Komisjonilt käesoleva aasta lõpuks. Teine ettepanek viisainfosüsteemi ajakohastamiseks peaks valmima järgmise aasta alguses.

 

arutelu: teisipäeval, 25. oktoobril

menetlus: ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni avaldus

 

LINGID

EK pressiteade: Euroopa julgeoleku tegevuskava: esimene aruanne edusammude kohta teel tõhusa ja jätkusuutliku julgeolekuliidu suunas (12.10.2016)

Aruanne julgeolekuliidu teemal (12.10.2016)

EP pressiteade: Parlament andis oma toetuse volinikukandidaadi Sir Julian Kingi ametisse nimetamisele (15.09.2016)

 

Saadikud soovivad tööstuslike transrasvhapete vähendamist toidus

EL peaks kehtestama kohustuslikud piirmäärad tööstuslikult toodetud transrasvhapetele, mida on seostatud südame-veresoonkonnahaiguste, viljatuse, Alzheimeri tõve, diabeedi ja ülekaalulisuse riski suurenemisega, öeldakse kolmapäeval hääletusele tulevas resolutsioonis.

Saadikute arvates näitab asjaolu, et vaid üks kolmest tarbijast ELis teab transrasvhapetest, et pakendile märkimise meetmed üksi, kui need kehtestada, ei ole piisavad. Transrasvhapete sisaldust puudutava teabe lisamine pakenditele on oluline, kuid vajalikud on ka kohustuslikud piirmäärad, leiavad saadikud.

Euroopa Komisjon peaks seetõttu tegema ettepaneku ELi piirmäära kehtestamiseks tööstuslike transrasvade sisalduse kohta kõigis toiduainetes. Saadikud loodavad, et seda tehakse kahe aasta jooksul.

Transrasvhappeid kasutatakse rohkem odavates toiduainetes, mis tähendab, et madalama sissetulekuga inimesed on kõige vähem kaitstud kõrge transrasvhapete sisaldusega toiduainete eest. See omakorda põhjustab tervisealase ebavõrdsuse suurenemist.

 

arutelu: teisipäeval, 25. oktoobril

hääletus: kolmapäeval, 26. oktoobril

menetlus: küsimus suuliseks vastamiseks ELi Nõukogule ja Euroopa Komisjonile, resolutsioon

#transfats #FoodLabelling #ConsumerProtection #FoodChoises

 

LINGID:

Menetlusetapid

EPRS taustainfo

AV materjalid

 

Arutelu viimastest arengutest Valgevenes

Kolmapäeval arutavad saadikud viimaseid arenguid Valgevenes, sh valimisi septembris, mille tulemusena valiti esmakordselt pärast 1996. aastat 110-liikmelisse parlamenti kaks opositsiooni liiget. Saadikud annavad ka hinnangu võimalusele lubada Valgevene parlamendisaadikutel liituda Euronest parlamentaarse foorumiga. Saadikud võivad rõhutada ka muret Ostrovetsi tuumaelektrijaama ohutuse pärast.

Võttes arvesse poliitvangide vabastamist eelmisel aastal, president Lukashenko rolli Ukraina-Venemaa rahuläbirääkimistel ja suurema osa ELi poolt Valgevene suhtes rakendatud sanktsioonide kaotamist 2016. aasta veebruaris, arutavad saadikud ELi-Valgevene suhteid ja riigi Euronest parlamentaarse assambleega liitumise väljavaateid.

Suure tõenäosusega rõhutatakse ka muret Rosatomi poolt ehitatava Ostrovetsi tuumaelektrijaama ohutuse pärast, mida ehitatakse ELi piiri lähedale, vaid 45 kilomeetri kaugusele Leedu pealinnast Vilniusest.

Resolutsiooni Valgevene teemal hääletatakse järgmisel täiskogu istungil novembris.

 

arutelu: kolmapäeval, 26. oktoobril

hääletus: novembri täiskogu istungil

menetlus: ELi kõrge esindaja avaldus, resolutsioon

 

#Belarus

 

LINGID:

Euronest

EPRS taustainfo: tuumajaamade ohutus Valgevenes (juuni 2016)

EPRS taustainfo Valgevene kohta (märts 2016)

 

Arutelu pressivabadusest Türgis

Kolmapäeva pärastlõunal arutavad saadikud ajakirjanike vastu suunatud ähvardusi, rikkumisi ja piiranguid Türgis. Alates 15. juulil toimunud riigipöördekatsest, milles hukkus 241 ja sai vigastada tuhandeid inimesi, on vangistatud 90 ja töö kaotanud enam kui 2500 ajakirjanikku.

Septembri lõpus sulges Türgi valitsus ligikaudu 20 tele- ja raadiojaama, mis väidetavalt “levitasid terroristlikku propagandat” ja pikendas riigipöördekatse järel välja kuulutatud erakorralist seisukorda 90 päeva võrra (alates 19. oktoobrist).

Can Dündar, Türgi juhtiva opositsioonilise ajalehe Cumhuriyet peatoimetaja, on üks kolmest 2016. aasta Sahharovi auhinna  finalistist.  Ta arreteeriti möödunud aasta novembris pärast seda, kui tema ajalehes kirjutati, et Türgi teabeteenistused smuugeldasid relvi Süüria mässulistele. Dündarile mõisteti viie aasta ja kümne kuu pikkune vanglakaristus “riigisaladuste avalikustamise” eest. Pärast mõrvakatse üleelamist suundus ta eksiili.

arutelu: kolmapäeval, 26. oktoobril

menetlus: ELi välispoliitika kõrge esindaja avaldus, resolutsioon

#Turkey

 

LINGID

Menetlusetapid

Mapping Media Freedom

ELi delegatsioon Türgis

AV materjalid

 

Veeldatud maagaas ja selle hoiustamine ELis: parlament hääletab oma seisukohti

Esmaspäeval arutavad saadikud, kuidas ELis tõhusamalt tagada veeldatud maagaasi importimise ja hoiustamise võimekus. Saadikud arutavad ka vajalikke meetmeid ühtse gaasituru loomiseks ja veeldatud maagaasi kasutamist alternatiivkütusena transpordis, küttesüsteemides ning elektrienergia tootmisel. Selleteemalist resolutsiooni hääletatakse teisipäeval.

Parlamendi soovitused ELi veeldatud maagaasi ja selle hoiustamise strateegia kohta on sisendiks Euroopa Komisjoni energialiidu ettepanekutesse.

 

Toimetajatele

ELis on üldiselt suur veeldatud maagaasi impordivõimekus, kuid see võimekus ei ole geograafilises mõttes toimivalt jaotunud. Suurimad veeldatud maagaasi importijad on Hispaania, Prantsusmaa, Ühendkuningriik, väiksemal määral Itaalia, Portugal, Belgia, Madalmaad. Impordivõimekus on palju madalam Ida-Euroopas, kus gaasiimport on suuresti sõltuv Venemaast.

Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi analüüside kohaselt moodustab veeldatud maagaas 13% ELi gaasiimpordist. Peaaegu kogu ELi imporditud maagaas saabub läbi gaasitorude Venemaalt (39%), Norrast (30%) ja Alžeeriast (13%).

 

arutelu: esmaspäeval, 24. oktoobril

hääletus: teisipäeval, 25. oktoobril

menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

 

#EnergyUnion #LNG

 

LINGID

Resolutsiooni ettepanek veeldatud maagaasi ja selle hoiustamise ELi strateegia kohta

Pressiteade hääletuse kohta komisjonis (26.09.2016)

Raportöör Ándras Gyürk (EPP, HU)

Menetlusetapid

EPRS taustainfo (juuni 2016)

Energialiidu poole: komisjon esitas jätkusuutliku energiajulgeoleku paketi (16.02.2016)

EuroparlTV: Gaasivarustuse mitmekesistamine energiasõltumatuse nimel

AV materjalid

 

Muud päevakorrapunktid

 

 • Tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitlev liidu õigusraamistik, raportöör Kaja Kallas (ALDE, EE), arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval.
 • Kesk- ja Ida-Euroopa transporditaristu ühenduste ja juurdepääsetavuse parandamine, raportöör Tomasz Piotr Poręba, arutelu esmaspäeval, resolutsiooni hääletus teisipäeval.
 • ELi reeglid Xylella fastidiosa puhangute peatamiseks, raportöör Anthea McIntyre (ECR, UK), arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäev.
 • Saadikud kutsuvad Euroopa Komisjoni üles tagama pagulaslaste kaitse, arutelu kolmapäeval
 • Saadikud arutavad koos volinik Moscoviciga ühise konsolideeritud tulumaksubaasi ettepanekut teisipäeval.
 • ELi-Iraani suhted, raportöör Richard Howitt (S&D, UK) arutelu esmaspäeval, resolutsiooni hääletus teisipäeval.
 • Kalanduskontrollimeetmed, raportöör Isabelle Thomas (S&D, FR), arutelu esmaspäeval, resolutsiooni hääletus teisipäeval.
 • Puuetega inimeste ligipääsu parandamine avalike asutuste veebilehtedele, raportöör Dita Charanzová (ALDE, CZ), arutelu teisipäeval, hääletus kolmapäeval.
 • ELi rahastuse täiendamine projektideks Kreekas ja Kürposel, raportöör Iskra Mihaylova (ALDE, BG), hääletus teisipäeval.
 • Olukord Iraagis, arutelu kolmapäeval, resolutsiooni hääletus neljapäeval.
 • Arutelu olukorrast Afganistanis, kolmapäeval.
 • Pagulaste inimõiguste tagamine, raportöör Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL, FR), arutelu esmaspäeval, resolutsiooni hääletus teisipäeval.
 • ELi ettevõtete kohustus austada inimõigusi, raportöör Ignazio Corrao (EFDD, IT), arutelu esmaspäeval, resolutsiooni hääletus teisipäeval.
 • Euroopa vabatahtlike teenistuse vanusepiirangu tõstmine, arutelu ja resolutsiooni hääletus neljapäeval.
 • Kuidas ühine põllumajanduspoliitika saab kaasa aidata tööhõive kasvule maapiirkonnas? raportöör Eric Andrieu (S&D, FR), arutelu ja hääletus neljapäeval.
 • Võitlus korruptsiooniga, raportöör Laura Ferrara (EFDD, IT), arutelu esmaspäeval, hääletus teisipäeval.
 • Euroopa kontrollkoja 2015. aasta aruande tutvustus Kontrollikoja presidendi Klaus-Heiner Lehne osavõtul, arutelu kolmapäeval.
 • Tuumajulgeolek ja tuumarelva leviku tõkestamine, arutelu kolmapäeval, resolutsiooni hääletus neljapäeval.
 • Euroopa noorte strateegia 2013-2015, raportöör Andrea Bocskor (EPP, HU), arutelu ja resolutsiooni hääletus neljapäeval.