skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
25/10/2016

Põhiõiguste olukorra järelevalve ELi liikmesriikides

Strasbourgi istungEuroopa Parlamendi istungisaal Strasbourgis
Strasbourg, plenary©European Parliament

Euroopa Komisjon peaks sisse seadma siduva järelevalvemehhanismi, mis võimaldaks igal aastal saada ülevaate demokraatia, põhiõiguste ja õigusriigi olukorrast liikmesriikides, märgitakse teisipäeval EPs vastu võetud resolutsioonis. Mehhanismi juurde peaksid kuuluma objektiivsed näitajad ja selles peaks olema sätestatud selge, järk-järguline lähenemine põhiõiguste rikkumiste lahendamiseks, lisavad saadikud.

 

“Oleme loonud ELi jaoks instrumendid, et jõustada otsuseid teistes poliitikavaldkondades – konkurentsipoliitika, politsei- ja justiitskoostöö, välispoliitika vallas (...) Aga meie põhiväärtused ei ole kaitstud instrumentidega, mis on piisavalt tugevad, et tagada, et ELi väärtustest kinni peetakse,” ütles  raportöör Sophie in’t Veld (ALDE, NL) enne hääletust toimunud arutelul. Resolutsioon võeti vastu häältega 505 poolt, 171 vastu ja 39 erapooletut.

Uus ELi mehhanism peaks tagama, et kõik ELi liikmesriigid austavad ELi lepingutes toodud väärtusi ja peaks sätestama selged, andmetel põhinevad ja mittepoliitilised kriteeriumid, et hinnata süsteemselt ja erapooletult demokraatia, põhiõiguste ja õigusriigi olukorda liikmesriikides.

Parlamendi ettepaneku eesmärgiks on ühendada eksisteerivad põhiõiguste, demokraatia ja õigusriigi järelevalve mehhanismid üheks instrumendiks ja tagada, et neid mehhanisme kasutataks täielikult. Samuti soovitakse muuta olukorda, kus kandidaatriikide puhul jälgitakse põhiõiguste, demokraatia ja õigusriigi olukorda, aga juba liikmeks astunud riikide puhul on järelevalve vahendid puudulikud.

 

Edasised sammud

Parlamendi resolutsioonis palutakse Euroopa Komisjonil esitada 2017. aasta septembriks ettepanek demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja põhiõigusi käsitleva ELi pakti sõlmimiseks institutsioonidevahelise kokkuleppe vormis, mis ühendaks, ühtlustaks ja täiendaks olemasolevaid mehhanisme. Euroopa Komisjon on kohustatud esitama parlamendi ettepanekule põhjendustega vastuse.

 

Lisainfo

 Vastuvõetud tekst (2015/2254(INL)) (25.10.2016)

Videosalvestis arutelust (25.10.2016)

EbS+ (25.10.2016)

Raportöör Sophie in’t Veld (ALDE, NL)

Intervjuu raportööriga

AV materjalid

EP kodukorra artikkel 46: Algatus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 225 alusel

Menetlusetapid

 

Jaan Soone
Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu