skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
14/09/2016

Põhiõigused Poolas: saadikud soovivad, et valitsus võtaks kuulda Euroopa Komisjoni soovitusi

Saadikud kutsuvad Poola valitsust lahendama riigi põhiseaduskriisi EK poolt seatud kolme-kuulise tähtaja jooksul.

PoolaPoola lipp
Poola põhiseaduskriis(C) European Union 2011

Kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis kutsuvad saadikud Poola valitsust lahendama riigi põhiseaduskriis Euroopa Komisjoni poolt 27. juulil seatud kolme-kuulise tähtaja jooksul. Lahendus peaks peegeldama kõigi parlamendierakondade vahelist kompromissi ja peaks olema täielikult kooskõlas Veneetsia komisjoni arvamuse ja Euroopa Komisjoni soovitustega.

Resolutsioonis, mis võeti vastu häältega 510 poolt, 160 vastu, 29 erapooletut, tuletab parlament Poola valitsusele meelde, et EL rajaneb väärtustel /.../ mille 2003. aastal korraldatud referendumil Poola rahvas heaks kiitis” ja “EL toimib vastastikusel usaldusel, et liikmesriigid järgivad demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid ning põhiõigusi.”

Poola põhiseaduskohtu töö halvatus ja asjaolu, et Poola valitsus keeldub avaldamast kõiki põhiseaduskohtu otsuseid “kujutavad endast ohtu demokraatiale, põhiõigustele ja õigusriigile Poolas,” leitakse resolutsioonis.

Saadikud toetavad Euroopa Komisjoni meelekindlust olukorrale lahenduse leidmisel dialoogi kaudu Poola ametivõimudega õigusriigi kaitsmise raamistiku alusel, mis algatati 13. jaanuaril. Nad kustuvad Poola ametivõime tegema koostööd juunis oma arvamuse ja juulis soovitused esitanud Euroopa Komisjoniga ja kutsuvad Euroopa Komisjoni üles jälgima Poola ametivõimude poolt soovituste kohaselt võetud järelmeetmeid.

Lisaks põhiseaduskriisile väljendab parlament muret hiljutiste ja kiirete seadusandlike muudatuste pärast valdkondades, mis puudutavad avalik-õigusliku meedia erapooletust, väljendusvabadust, eraelu puutumatuse tagamist, põhiõigust õiglasele kohtumenetlusele, riigi haldusorganite poliitist sõltumatust, põhiliste inimõiguste, sh naiste õiguste kaitset.

menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

 

Lisainfo

Vastuvõetud tekst

Videosalvestis arutelust (13.09.2016)

EK pressiteade: Komisjon võttis vastu soovitused õiguriigi olukorrast Poolas (27.07.2016)

EK pressiteade: Komisjon võttis vastu arvamuse õigusriigi olukorrast Poolas (01.06.2016)

ELi õigusriigi tugevdamise raamistik

ELi põhiõiguste harta

AV materjalid

 

Jaan Soone
Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu