skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Eiropas Parlaments prasa stingrāku ieroču eksporta kontroli

17/12/2015

Ņemot vērā nesenās izmaiņas drošības vidē pie ES ārējām robežām, ES dalībvalstīm ir stingrāk jāpiemēro astoņi ES ieroču eksporta kritēriji, saka Eiropas Parlaments ceturtdien pieņemtajā rezolūcijā. Tas uzsver, ka ieroču tirdzniecība nav tiešās ES drošības interesēs, un nedrīkst pieļaut, ka dalībvalsts lēmumus par ieroču eksporta licenču izsniegšanu pieņem, pamatojoties uz politiskiem vai ekonomiskiem apsvērumiem.

Astoņi ES ieroču eksporta kritēriji

„Saistībā ar konfliktiem mūsu tuvākajā apkārtnē un pastiprināto ieroču kontrabandas plūsmu, mūsu iedzīvotāju drošība ir vairāk apdraudēta nekā agrāk,” norāda ziņotāja Bodil Valero (Zaļie/EFA, Zviedrija). „ES dalībvalstīm, kuras eksportē ieročus, ir jāņem vērā, ka valstis, kurām tās agrāk pārdevušas ieročus, vairs nav stabilas, tāpēc jāpiemēro stingrāka ieroču eksporta kontrole,” viņa uzsvēra, norādot, ka “ES dalībvalstīm, kas ir starp pasaules lielākajiem ieroču eksportētājiem, ir īpaša atbildība nodrošināt arī ES cilvēktiesību aizstāvja lomas ticamību”.

Nekontrolēta ieroču izplatība rada nopietnu risku mieram un drošībai, cilvēktiesībām un ilgtspējīgai attīstībai, saka Parlaments rezolūcijā, ko EP deputāti atbalstīja ceturtdien ar 249 balsīm par, 164 pret un 128 atturoties. Viņi norāda, ka neraugoties uz smago situāciju Sīrijā un Irākā, teroristu darbības aktivizēšanos un konfliktiem Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģionā, nav veiktas nekādas izmaiņas ES noteikumos par ieroču eksportu.

2013. gadā ES dalībvalstu ieroču eksporta kopējais apjoms uz trešajām valstīm bija aptuveni 26 miljardi eiro.

Konsekventāka eksporta kontrole, pārbaudes un sankcijas

Patiesā problēma, saka Eiropas Parlaments, ir nepilnīga ES kopējās nostājas piemērošana un interpretācija no dalībvalstu puses. EP iesaka veikt neatkarīgas pārbaudes, kā arī noteikt sankcijas kopējās nostājas pārkāpumu gadījumos. Dalībvalstīm vajadzētu arī iekļaut stingrākus nacionālos kritērijus, tas piebilst.

Vairāk pārredzamības un atskaišu

EP prasa dalībvalstīm sniegt sīku informāciju par ikvienu izdoto licenci, lai būtu iespējams veikt Eiropas līmeņa pārbaudes un novērst, ka valstis ekonomisku, politisku vai personisku interešu dēļ neievēro kopējās nostājas kritērijus. ES gadskārtējo pārskata ziņojumu par ieročiem varētu publicēt kā tiešsaistes datu bāzi, kas pieejama ikvienam iedzīvotājam.

Papildu informācija:

1.   Kopīgā nostāja 2008/944/KĀDP ir juridiski saistošs tiesību akts ar astoņiem kritērijiem, kas jāpiemēro dalībvalstīm, pieņemot lēmumus par ieroču eksporta licenču izsniegšanu;

2.   Albānija, Bosnija un Hercegovina, Maķedonija, Islande, Kanāda, Melnkalne un Norvēģija ir oficiāli piekritušas nodrošināt atbilstību Kopējās nostājas astoņiem kritērijiem un principiem;

3.   Atteikšanās pārdot ieročus un militāro tehniku ir ikvienas ES dalībvalsts ekskluzīvā kompetence.

Saites

·         Raksts: Ieroči, kurus mēs pārdodam, var tikt izmantoti pret mums pašiem

http://www.europarl.europa.eu/news/lv/news-room/20151215STO07565/EP-balsos-par-ieteikumiem-stingr%C4%81kai-iero%C4%8Du-eksporta-kontrolei

·         Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (17.12.2015)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

·         Debašu videoieraksts (16.12.2015)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date

·         EP Izpētes dienests: ES ieroču eksporta noteikumi

http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2013/130560REV1-EU-framework-for-arms-exports-FINAL.pdf

·         ES Kopējā nostāja par ieroču un militārās tehnikas eksporta kontroli (2008/944/CFSP)

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:335:0099:0103:LV:PDF

·         ES sešpadsmitais gada ziņojums par ieroču eksportu (2013.gada dati)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.103.01.0001.01.LV

·         Ziņotāja Bodil Valero (Greens/EFA, Zviedrija)

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124993.html

 


Papildu informācijai:

Signe Znotiņa-Znota,
EP preses sekretāre Latvijā,
Tālr.: + 371 26440185
E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu