skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

EP Veselības komitejas deputāti apstiprina striktākas ES drošības prasības medicīnas ierīcēm

16/06/2016

EP Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma (ENVI) komitejas deputāti atbalstīja plānus stingrākām uzraudzības un sertifikācijas procedūrām, lai nodrošinātu tādu medicīnisko ierīču kā, piemēram, krūšu implantu vai gūžu protēžu drošumu un izsekojamību. EP deputāti arī apstiprināja stingrākus informācijas un ētiskas noteikumus diagnostikas medicīniskajām ierīcēm, ko izmanto, piemēram, grūtniecības un DNS testēšanā. Abi dokumenti ir neformāli saskaņoti ar ES Padomes Nīderlandes prezidentūru.

“Gūžu locītavu metālisko protēžu skandāls izgaismoja pašreizējās sistēmas trūkumus. Tādēļ mēs esam ieviesuši daudz striktākas prasības iestādēm, kuras izvērtē un sertificē medicīniskās ierīces, un pieprasīsim, lai īpaši augsta riska ierīcēm, piemēram, implantiem, locītavu protēzēm vai insulīna pumpjiem, tiktu nodrošināts papildu ekspertu novērtējums pirms tie tiek sertificēti,” saka ziņotāja par medicīnas ierīcēm Glenis Willmott (EP sociālistu un demokrātu progresīvā alianse / S&D, Lielbritānija ). Viņas ziņojums tika apstiprināts vienbalsīgi.

Stingrāka uzraudzība pēc laišanas tirgū, vairāk informācijas pacientiem

“Mēs esam vienojušies arī par daudz stingrāku uzraudzības sistēmu, ierīcei nokļūstot tirgū, lai jebkura problēma tiktu identificēta un atrisināta pēc iespējas ātrāk.”

“Uzņēmuma PIP ražoto krūšu implantu skandālā daudzas sievietes nemaz nezināja, vai viņas ir saņēmušas defektīvus implantus vai nē. Tādēļ mēs esam ieviesuši Unikālu ierīču identifikācijas (Unique Device Identification, UID) sistēmu, lai zināms, kurš pacients saņēmis kādu ierīci: tādējādi būs daudz vieglāk izsekot pacientus, ja radīsies problēma, turklāt pacienti saņems arī implantu karti ar Unikālo ierīču identificēšanas sistēmu, ko pacienti varēs izmantot, lai piekļūtu informācijai, izmantojot publiski pieejamu datu bāzi,” teica G.Willmott.

Mācība no krūšu implantu un gūžu protēžu skandāla

Vienošanās paredz:
• pēc nejaušības principa veiktas ražotņu pārbaudes pēc ierīču palaišanas tirgū;
• stingrāku to atbildīgo iestāžu kontroli, kurām jānodarbina cilvēki ar medicīnisko kvalifikāciju;
• papildu drošības pārbaudes tādām augsta riska ierīcēm kā implanti un HIV testi. Atbilstību visām noteiktajām prasībām pārbaudīs ne tikai pilnvarotās iestādes, bet arī speciāla ekspertu komiteja;
• pacientu “implanta karti”, kas ļaus gan pacientiem, gan ārstiem izsekot, kurš produkts ir implantēts;
• ražotājiem būs jānodrošina klīniski pierādījumi medicīnisko ierīču drošībai (tāpat kā medikamentiem), īpaši augstākā riska līmeņa gadījumos.

“Augsta riska ierīču pārbaude pirms to laišanas tirgū bija Parlamenta prioritāte, tādēļ esmu īpaši gandarīta, ka mēs to esam veicinājuši, un turpmāk šīm ierīcēm ekspertu grupas veiks papildu novērtēšanu,” viņa noslēdza.

Atsevišķs likums nodrošinās, ka jaunie noteikumi tiks piemēroti “in vitro” diagnostikas ierīcēm, t.i., medicīniskām ierīcēm, kas nav tiešā kontaktā ar pacientu, bet sniedz informāciju par personas veselību, piemēram, HIV, DNS vai asins analīžu testēšanas ierīces.

“Esmu gandarīts, ka mēs beidzot esam to pabeiguši. Cilvēkiem Eiropā ir tiesības gūt mācību no tādiem skandāliem kā gadījums ar defektīvajiem krūšu implantiem,” sacīja ziņotājs par “in vitro” diagnostikas ierīcēm Peter Liese (Eiropas Tautas partija / EPP, Nīderlande).

“Problēmas radās arī citās jomās, piemēram, saistībā ar stentiem (stents - no īpaša metāla pinuma gatavota īsa caurulīte, kas izpleš asinsvadu), kas ievietoti smadzenēs, vai arī nedrošiem, kļūdainiem HIV testiem. Jaunā regula ir ieguvums pacientiem, jo līdz ar to tiks izskaustas kļūdainās un šaubīgās procedūras, kā arī tiks stiprināti cienījami ražotāji,” viņš piebilda. Viņa ziņojums tika apstiprināts vienbalsīgi.

Ētikas prasības DNS testēšanai

Saskaņā ar jaunajiem tiesību aktiem ES dalībvalstīm būs prasība informēt pacientus par DNS testu sekām.

“DNS testi var radīt ievērojamas sekas pacientu dzīvē, un tos nevajadzētu veikt bez atbilstošas informācijas un konsultācijām. Dalībvalstis norādīja, ka tā visupirms ir viņu atbildība, un tādēļ tās akceptēs ES likumus līdz noteiktai robežai. Svarīgi, ka dalībvalstis pilda šīs saistības, un šajā jautājumā mēs būsim ļoti modri,” teica P.Liese.

Piezīme redaktoriem
Eiropas Komisija priekšlikumu publicēja 2012. gadā, un Eiropas Parlaments piekrita tā pozīcijai 2014. gadā. Sarunas ar EP deputātiem varēja sākties tikai pēc dalībvalstu apstiprinājuma to pozīcijai pagājušajā rudenī.

Abi ziņojumi tiks nodoti balsošanai visā Parlamentā 2017. gada sākumā.

Saites

Medicīniskās ierīces un in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces [ES tiesību akti procesā] (Jūnijs 2016)
Sanāksmes dokumenti
Preses konferences ieraksts
Jaunākie video un foto
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Papildu informācijai:
Signe Znotiņa-Znota,
Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā,
Tālr.: + 371 26440185
E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu