skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Eiropas Parlaments: jāpalielina patērētāju ietekme uz enerģijas tirgu

26/05/2016

EP deputāti ceturtdien pieņemtajā rezolūcijā pieprasa sniegt patērētajiem vairāk ietekmes uz enerģijas tirgu. Viņi rosina stimulēt kolektīvo iepirkumu, enerģijas ražošanu mājsaimniecībās, cenu salīdzināšanas iespējas un prasa atvieglot enerģijas piegādātāja vai tarifa maiņu. Rezolūcijā, kas ir EP ieguldījumu Enerģētikas savienības veidošanā, deputāti arī prasa ES energoefektivitātes ieguldījumus vairāk pielāgot enerģētiskās nabadzības novēršanai.

"Pašlaik 50 miljoni ES iedzīvotāju dzīvo enerģētiskā nabadzībā. Daudziem iedzīvotājiem ir novecojuši energopiegādes līgumi, tā sauktie “noklusētie līgumi”, kuros bieži paredzēts liels līgumsods par līguma laušanu, ja patērētājs vēlas pāriet pie lētāka enerģijas piegādātāja. Es vēlos, lai energouzņēmumi informētu patērētājus par izdevīgāko tarifu, un pārtrauktu uzlikt milzu sodus par piegādātāja maiņu. 2016.gadā Eiropā nevienam nevajadzētu būt spiestam izvēlēties starp apkuri, dzesēšanu un ēšanu”, teica ziņotāja Theresa Griffin (S&D, Lielbritānija).

Lai dotu patērētājiem iespējas aktīvāk piedalīties energotirgus veidošanā, EP deputāti ierosina:

• ieviest jaunus darījumu modeļus, piemēram, kolektīvās iepirkšanas programmas un inovatīvus finanšu instrumentus, lai atbalstītu enerģijas ražošanu mājsaimniecībās vai mazajos uzņēmumos, un palīdzētu patērētājiem efektīvi patērēt pašu ražoto enerģiju (“pašražošana” un “pašpatēriņš”);
• samazināt administratīvos šķēršļus pašražošanas jaudas palielināšanai, vienkāršot atļaujas piešķiršanas procedūras, veicināt kopienu/kooperatīvu enerģijas shēmas;
• nodrošināt labvēlīgus apstākļus īrniekiem un daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem, lai arī viņi varētu gūt labumu no pašražošanas un energoefektivitātes pasākumiem.

Skaidras cenas, salīdzināmi tarifi

EP ierosina arī vairākus pasākumus, lai padarītu enerģētikas cenas pārredzamākas:

• biežāk nosūtīt rēķinus par patērēto enerģiju, uzlabot šo rēķinu un līgumu saprotamību;
• nodrošināt vieglu un ātru piekļuvi saviem patēriņa datiem un informācijai par saistītajām izmaksām;
• dot iespēju patērētajiem salīdzināt dažādus piedāvājumus, pat ja viņiem nav piekļuves internetam vai prasmes to lietot. Informēt patērētāju – rēķinā vai tam pievienotā dokumentā – par tam piemērotākajiem un izdevīgākajiem tarifiem, pamatojoties uz viņu iepriekšējā patēriņa modeļiem, un nodrošinot iespēju viegli pāriet uz citu tarifu, bez naudas soda par līguma laušanu;
• lietot dinamisku cenu noteikšanas sistēmu, kas atspoguļo augstāka un zemāka enerģijas patēriņa periodus;
• izstrādāt viedos tīklus un to aprīkojumu, kas automatizē enerģijas pieprasījuma pārvaldību, reaģējot uz cenu signāliem.

Jānovērš enerģētiskā nabadzība

EP pieprasa risināt enerģētiskās nabadzības – kad cilvēki nevar atļauties apsildīt mājokli vai lietot elektroenerģiju – cēloņus, piemēram, pielāgojot ES energoefektivitātes un pašapgādes atbalsta programmas, lai palīdzētu enerģētiski nabadzīgiem patērētājiem ar zemiem ienākumiem.

“Mērķtiecīgi sociālie tarifi ir būtiski neaizsargātiem iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem un tāpēc tie būtu jāveicina,” viņi saka, norādot, ka “visiem šādiem sociālajiem tarifiem jābūt pilnībā pārredzamiem”.

Nākamie soļi

Trešdienas debatēs Eiropas Komisijas vicepriekšsēdētājs Marušs Šefčovičs apsolīja šā gada septembrī iesniegt tiesību aktu priekšlikumus par energoefektivitāti un tirgus veidošanu, bet vēlāk – arī tiesību aktus par atjaunojamo enerģiju un ziņojumu par enerģijas cenām. Savukārt 2018.gadā Komisija iesniegs priekšlikumus par enerģētiskās nabadzības novērošanu.

Fakti - termini:

• “Pašpatēriņš”: pašu ražotās atjaunojamās elektroenerģijas izmaksas (pārsvarā tiek ražota ar saules fotoelementiem) nepārsniedz no publiskā tīkla pirktās elektroenerģijas cenu;
• “Ražojošie lietotāji” ir enerģijas lietotāji, kas paši arī ražo jebkāda veida atjaunojamo enerģiju;
• “Pašražošana”: patērētājs lieto elektrotīklu, lai uzkrātu sevis saražoto elektroenerģiju, lai to varētu patērēt vēlāk, un viņam netiek prasīts šo elektrību nopirkt atpakaļ par tirgus cenu, jo elektrības cena tās patēriņa brīdī var stipri atšķirties no cenas ražošanas brīdī;
• “Dinamiska cenu noteikšanas sistēma”: cenas par enerģiju ir atšķirīgas augstas un zemas slodzes periodos, tādējādi piedāvājumu pielāgojot pieprasījumam;
• “Viedie skaitītāji”: lai pielāgotu savu enerģijas patēriņa modeli, patērētajam jāsaņem precīza un bieža informācija par viņu energopatēriņa intensitāti un izmaksām.

Saites:

Pieņemtais teksts (2015/2323(INI)) drīz būs pieejams šeit (26.05.2016.)
Debašu videoieraksts (25.05.2016)
EbS+ (25.05.2016.)
EP Audiovizuālie materiāli mediju profesionāļiem
EP pētījuma kopsavilkums: Jauns darījums enerģijas patērētājiem (2016.g. janvāris)
EP Izpētes dienests: Kā risināt, izbeigt enerģētikas trūkumu? (2015)
Ziņotāja Theresa Griffinem> (S&D, Lielbritānija)

Papildu informācijai:
Signe Znotiņa-Znota,
Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā,
Tālr.: + 371 26440185;
E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu