skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Ostu pakalpojumi: uzlabot efektivitāti, lai veicinātu tirdzniecību

08/03/2016

Otrdien EP deputāti pieņēma savas prasības attiecībā uz ES jūras ostu pakalpojumu (pietauvošana, vilkšana u.c.) organizēšanu, lai palielinātu to kvalitāti un samazinātu izmaksas. EP deputāti prasa pārredzamību attiecībā uz pakalpojumu maksas noteikšanu un ostu saņemto publisko finansējumu. Tomēr viņi uzskata, ka, nodrošinot atbilstību minimālajām prasībām, spēkā varētu palikt dalībvalstu individuālie ostu pārvaldības modeļi.

ES Komisijas priekšlikumā bija ierosināts ieviest brīvo konkurenci kā vispārējo principu ostu pakalpojumu nodrošināšanā, tomēr EP deputāti norāda, ka “vienota sistēma nebūtu piemērota”, jo “Savienības ostu sistēmā ir lielas atšķirības, un tā ietver daudzus atšķirīgus modeļus ostas pakalpojumu organizēšanai.” Viņi prasa grozīt Komisijas priekšlikumu, aicinot neprasīt, lai ostu pārvaldes iestādes izmanto “konkrētu ostas pārvaldības modeli”, un norāda, ka “valsts līmenī iedibinātos ostas pārvaldības modeļus var saglabāt”.

“Mums izdevās vienoties par prasību neuzspiest brīvā tirgus modeli ostu pakalpojumiem. Jo īpaši drošības un drošuma apsvērumu dēļ ostām ir jāspēj pašām pieņemt lēmumus par pakalpojumu organizēšanas modeli,” uzsvēra ziņotājs Knut Fleckenstein (EP sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa (S&D), Vācija). “Pirmo reizi šajās diskusijās piedalījušies arī ostu, termināļu operatoru un arodbiedrību pārstāvji,” viņš piebilda.

Minimālās prasības ostu pakalpojumu nodrošinātājiem

EP deputāti tomēr pieprasa kopīgus noteikumus dalībvalstu ostu pārvaldēm, kuras vēlas ierobežot ostu pakalpojumu sniedzēju skaitu, izvirzīt tiem noteikumus vai paši nodrošināt šos pakalpojumus kā “iekšējais operators”.

Ostas pārvaldes iestādes drīkstētu prasības ostas pakalpojumu sniedzējiem attiecināt tikai uz profesionālo kvalifikāciju, aprīkojumu un atbilstību kuģošanas drošības prasībām, vides prasībām un valsts sociālajiem standartiem.

Atsevišķos pamatotos gadījumos pakalpojumu sniedzēja darbību var ierobežot pamatojoties uz “nepietiekami lielu ūdens teritoriju”, ostas satiksmes īpatnībām vai apsvērumiem, kas saistīti ar ostas darbību drošumu, drošību un vides ilgtspēju.

Publiskā finansējuma pārredzamība un ostas pakalpojumu maksa

Ja ostas pārvalde saņem publisko finansējumu, tad tam ir jābūt pārredzamam, un jāveic atsevišķa uzskaite par darbībām, kas finansētas no publiskiem līdzekļiem, un darbībām, ko tā veic kā ostas pārvaldes iestāde vai kā investors.

Lai nepieļautu ļaunprātīgu maksas noteikšanu par pakalpojumiem situācijā, kad pakalpojumi nav pakļauti reālai brīvā tirgus konkurencei, jāizveido sistēma, kā maksu noteikt pārskatāmā un nediskriminējošā veidā, turklāt tai jābūt samērīgai ar sniegtā pakalpojuma ekonomisko vērtību, uzsver EP deputāti.

Savukārt maksu par ostas infrastruktūras lietošanu “autonomi nosaka ostas pārvaldes iestāde saskaņā ar savu komercstratēģiju un investīciju plānu”.

Dalībvalstīm arī jāizveido neatkarīgs sūdzību izskatīšanas mehānisms, kurs struktūras nav saistītas ar ostas pārvaldes iestādi, norāda EP.

Personāla apmācība un darba apstākļi

Regula nedrīkst ietekmēt ES dalībvalstu sociālo un darba likumdošanu. Personāla darba apstākļiem jābūt saskaņā ar dalībvalstu, reģionālajiem vai vietējiem sociālajiem noteikumiem, un EP dalībvalstīm ir jānodrošina, lai ikviens ostas strādnieks saņemtu atbilstošu apmācību.

Nākamie soļi

EP deputāti otrdien apstiprināja savus regulas grozījumu ierosinājumus, par kuriem tagad sāks sarunas ar Padomi.

Procedūra: Koplēmums, 1.lasījums

Fakts: 74% no ES importētajām precēm ienāk caur ES jūras ostām

Saites

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (08.03.2016.)
Debašu videoieraksts (07.03.2016.)
EbS+ (07.03.2014.)
EP Izpētes dienests: ES ostu pakalpojumu liberalizācija
ES Padomes nostāja par ostu pakalpojumiem (paziņojums presei - 08.10.2014.)

Papildu informācijai:
Signe Znotiņa-Znota,
Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā,
Tālr.: + 371 26440185
E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu