skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

EP deputāti mudina dalībvalstis novērst pamattiesību pārkāpumus

ES dalībvalstīm vairāk jācenšas aizsargātu cilvēku pamattiesības — arī mazākumtautību, seksuālo minoritāšu un migrantu pamattiesības, norāda Parlaments trešdien pieņemtajā rezolūcijā. Deputāti aicina nepārtraukti izvērtēt to, kā dalībvalstis ievēro ES pamatvērtības un tiesiskumu, un pauž bažas par dažu dalībvalstu ieviestiem piekļuves ierobežojumiem reproduktīvās veselības aprūpei, jo īpaši drošiem un likumīgiem abortiem.

Rezolūciju par pamattiesību stāvokli ES 2010. un 2011. gadā deputāti apstiprināja ar 308 balsīm par 229 — pret un 48 — atturoties. Pirms balsošanas par Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas iesniegto rezolūciju deputāti noraidīja EPP grupas iesniegto alternatīvo tekstu.

Deputāti rezolūcijā aicina nemitīgi vērot ES pamatvērtību un tiesiskuma ievērošanu dalībvalstīs, lai saglabātu uzticību pievienošanās nosacījumiem. Par Parlamenta nostāju atbildīgā deputāte Monika Flašíková Beňová (S&D, SK) otrdienas debatēs teica: "Plurālisms, dzimumu līdztiesība un tiesiskuma vērtības ir Eiropas Savienības pamatos. Mūsu pienākums ir aizsargāt šīs vērtības un nostiprināt pamattiesību ievērošanas kultūru visās ES dalībvalstīs un iestādēs".

Piekļuve seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpei
Parlaments "pauž bažas par atsevišķās dalībvalstīs nesen ieviestajiem ierobežojumiem attiecībā uz piekļuvi seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpei, jo īpaši drošiem un likumīgiem abortiem, seksuālo izglītošanu un finansējuma samazināšanu ģimenes plānošanai", teikts punktā, ko deputāti pieņēma ar 415 balsīm par, 169 — pret un 38 - atturoties.

Seksuālo minoritāšu (LGBT) tiesības
Vairums EP deputātu uzskata, ka "seksuālo minoritāšu tiesības tiks vairāk aizsargātas, ja šiem cilvēkiem būs pieejamas tādas likumīgas iespējas kā kopdzīve, reģistrētas partnerattiecības vai laulība". Deputāti atzinīgi vērtē to, ka 16 dalībvalstis pašlaik nodrošina šīs iespējas, un aicina arī pārējās dalībvalstis apsvērt šādu rīcību.

Mazākumtautības un migrācija
Parlaments mudina ES dalībvalstis aizsargāt mazākumtautību tiesības, tajā skaitā arī to tiesības lietot savu valodu. Deputāti pauž nožēlu, ka dalībvalstis piemēro kolektīvas izraidīšanas procedūras pret romu tautības iedzīvotājiem, un dažos gadījumos Komisija uz to nav pietiekami reaģējusi.

Rezolūcija mudina dalībvalstis savos tiesību aktos ieviest alternatīvas imigrantu aizturēšanai un mudina dalībvalstu valdības arī nelegāliem imigrantiem, jo īpaši grūtniecēm un bērniem, nodrošināt piekļuvi veselības aprūpei.

Ekstrēmi grupējumi un plašsaziņas līdzekļu brīvība
EP deputāti pauž bažas par to, ka ekonomikas un sociālās krīzes ietekmē ir radušās klaji rasistiskas, ksenofobiskas, islamofobiskas un antisemītiskas politiskas partijas, un aicina ES dalībvalstis izmeklēt visa veida vardarbības un naida izpausmes pret jebkuru mazākumtautību grupu, tostarp naidīgus izteikumus.
Visbeidzot deputāti pauž nožēlu par plašsaziņas līdzekļu brīvības un plurālisma stāvokļa pasliktināšanos Eiropas Savienībā un nosoda šķēršļus, ar ko jāsaskaras dažiem žurnālistiem, veidojot reportāžas demonstrāciju laikā.

Atsevišķā balsojumā, kas notiks ceturtdien, Parlaments lems par ES Pamattiesību aģentūras pilnvarām 2013.-2017. gadā.

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (12.12.2012)
Debašu videoieraksts (11.12.2012)
Monika Flašíková Beňová (S&D, SK)
Procedūras fails