Андрей НОВАКОВ Андрей НОВАКОВ
Андрей НОВАКОВ

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

България - ГЕРБ (България)

Роден : , PAZARDZHIK

Начална страница Andrey NOVAKOV

Член

BUDG
Комисия по бюджети
REGI
Комисия по регионално развитие
D-AL
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания

Заместник

CONT
Комисия по бюджетен контрол
TRAN
Комисия по транспорт и туризъм
D-IL
Делегация за връзки с Израел

Последни дейности

Разпределяне на слотовете на летищата в Общността: общи правила

26-03-2020
Писмени обяснения на вот

Това предложение е във връзка с изменението на Регламент (ЕИО) No 95/93 относно общите правила за разпределение на слотовете на летищата в ЕС, което има за цел да измени временно правилата като необходима мярка отговаряща на разрастващата се пандемия от COVID-19 и нейното влияние върху въздушния транспорт. В следствие на разпространението на COVID-19, превозвачите бяха принудени да откажат или модифицират своите полети, за да се ограничат така наречените призрачни полети, които натоварват финансово икономиката и замърсяват излишно околната среда. В условията на развитие на сегашната пандемия и мерките взети срещу нея, неизползването на вече разпределените слотове за въздушните превозвачи не трябва автоматично да води до тяхната загуба. Измененията на Регламента ще намалят неблагоприятните ефекти, които COVID-19 ще нанесе върху авиационния сектор. Гласувам в подкрепа.

Специфични мерки за мобилизиране на инвестиции в системите за здравеопазване на държавите членки и в други сектори на икономиките им в отговор на избухването на епидемията от COVID-19 (Инвестиционна инициатива за отговор на Коронавирус)

26-03-2020
Писмени обяснения на вот

Предложението е относно Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса COVID-19. COVID-19 засегна държавите членки внезапно и ще има огромно въздействие върху тяхната икономика. Инициативата изменя регламенти (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 508/2014 във връзка със специални мерки за мобилизиране на инвестиции в системите на здравеопазване на държавите членки и в други сектори на техните икономики в отговор на избухването на вируса. Създалата се извънредна ситуация изисква допълнителни публични ресурси, за да се подпомогнат здравните системи, както и останалите дейности възпрепятствани от епидемията. Тези проблеми изискват цялостното мобилизиране на наличните ресурси в ЕС и на държавите членки. Комисията предлага да се насърчат инвестициите като се мобилизират наличните резерви от парични средства в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове, за да се пребори кризата незабавно. Инвестициите ще достигнат над 37 милиарда евро. За осъществяване на това предложение и бързо насочване на инвестициите, Комисията предлага да не изисква възстановяване на неизразходеното предварително финансиране за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) до приключването на програмите. Гласувам в подкрепа.

Финансова подкрепа за държави членки и държави в процес на преговори за присъединяване към Съюза, които са сериозно засегнати от критични обстоятелства в областта на общественото здраве

26-03-2020
Писмени обяснения на вот

Това предложение засяга изменение на фонда „Солидарност“ на ЕС (ФСЕС), което ще разшири полето за действие на фонда, обхващайки възникването на тежки извънредни ситуации в областта на общественото здраве, каквато е предизвикана от избухването на коронавируса COVID-19. Целта на изменението е да се дефинират по-добре специфични операции, които ще отговарят на изискванията за отпускане на финансова помощ. Фонд Солидарност предоставя подкрепа на държавите членки и на тези, присъединяващи се към ЕС в случай на големи бедствия, причинени от природни явления като земетресения, бури и пр. Фондът е символ на европейската сплотеност. Изменението ще разшири тематичния обхват на Регламент (ЕО) No 2012/2002 създаващ ФСЕС, за да включва тежки кризисни ситуации, които поставят под риск общественото здраве на европейските граждани. Комисията предлага увеличаване на авансовите плащания за отделните бедствия от всички категории до 25% от приноса на фонда при максимален размер 100 милиона евро. Допълнително е предложено в годишния бюджет да се измени и общият размер на бюджетните кредити за авансови плащания за фонда от 50 милиона евро на 100 милиона евро. Подкрепям предложението.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg

Пощенски адрес

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles