Franco BONANINI : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 12-04-2013 / 30-06-2014 : Независими членове

Национални партии 

  • 12-04-2013 / 14-07-2013 : Partito Democratico (Италия)
  • 15-07-2013 / 30-06-2014 : Indipendente (Италия)

членове 

  • 17-04-2013 / 30-06-2013 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Хърватия
  • 17-04-2013 / 30-06-2014 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка

Заместник 

  • 17-04-2013 / 15-05-2013 : Комисия по бюджети
  • 16-05-2013 / 30-06-2014 : Комисия по транспорт и туризъм

all-activities 

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на разпоредби за управлението на разходите във връзка с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях и във връзка със здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, за изменение на директиви 98/56/ЕО, 2000/29/ЕО и 2008/90/ЕО на Съвета, на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 882/2004 и (ЕО) № 396/2005, на Директива 2009/128/ЕО и на Регламент (ЕО) № 1107/2009 и за отмяна на решения 66/399/ЕИО, 76/894/ЕИО и 2009/470/ЕО на Съвета  
- ENVI_AD(2013)516768 -  
-
ENVI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно разследването на автомобилната катастрофа, в която загина Освалдо Пая  
- P7_DCL(2014)0005 - Отпаднала  
Jarosław WAŁĘSA , Hans-Peter MARTIN , Francisco SOSA WAGNER , Filip KACZMAREK , Marek Józef GRÓBARCZYK , Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Andrzej GRZYB , Angelika WERTHMANN , Franco BONANINI , Alejo VIDAL-QUADRAS  
Дата на внасяне : 13-01-2014
Срок : 13-04-2014
Брой подписали : 119 - 14-04-2014

Декларации 

Декларация за финансови интереси