Roberta METSOLA Roberta METSOLA
Roberta METSOLA

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Малта - Partit Nazzjonalista (Малта)

Роден : , St Julians

8-ми парламентарен мандат Roberta METSOLA

Политически групи

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partit Nazzjonalista (Малта)

Заместник-председател

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по петиции
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по петиции

членове

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Комисия по петиции
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Комисия по петиции
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Cпециална комисия относно тероризма

Заместник

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци

Основни парламентарни дейности

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финансовата 2017 година

23-01-2019 LIBE_AD(2019)630584 PE630.584v03-00 LIBE
Romeo FRANZ

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) за финансовата 2017 година

17-01-2019 LIBE_AD(2019)630579 PE630.579v02-00 LIBE
Romeo FRANZ

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2017 година

17-01-2019 LIBE_AD(2019)630581 PE630.581v02-00 LIBE
Romeo FRANZ

Предложения за резолюции

Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор

Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности

Писмени обяснения на вот

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Програма за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ в Литва (A8-0413/2018 - Rebecca Harms) EN

17-01-2019

I voted in favour of this report, which makes crucial adjustments to the European Commission’s proposal with regard to the EU’s financial commitments to decommissioning this nuclear power plant. This report proposes a path forward to decommission the nuclear plant while minimising consequences in a variety of fields.

Годишен доклад за 2017 г. относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ (A8-0479/2018 - Georgi Pirinski) EN

17-01-2019

I voted in favour of this report, which focuses on the EIB’s potential to ensure value-adding strategic public investment. It also lays out recommendations for the EIB to spread its resources more evenly across the EU.

Трансгранични искове за реституция на произведения на изкуството и предмети с културна стойност, заграбени по време на въоръжени конфликти и войни (A8-0465/2018 - Pavel Svoboda) EN

17-01-2019

I voted in favour of this report. We cannot allow the organised and institutionalised theft of art works that took place during the Second World War to be repeated in the case of modern day conflicts and we have to reinforce the legal framework to prevent this at a European level.

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно присъединяването на ЕС към Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето

12-12-2016 P8_DCL(2016)0135 Отпаднала
Alessandra MUSSOLINI Caterina CHINNICI Anna Maria CORAZZA BILDT Jean LAMBERT Roberta METSOLA Nicola CAPUTO Nathalie GRIESBECK Mairead McGUINNESS Fabio Massimo CASTALDO Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Barbara SPINELLI József NAGY Enrico GASBARRA Constance LE GRIP Doru-Claudian FRUNZULICĂ
Дата на внасяне : 12-12-2016
Срок : 12-03-2017
Брой подписали : 120 - 13-03-2017

Писмена декларация относно противодействие на тормоза в киберпространството и разпространяването на порнография с отмъстителна цел

21-11-2016 P8_DCL(2016)0123 Отпаднала
Roberta METSOLA Mairead McGUINNESS Afzal KHAN Eva KAILI Brian HAYES Deirdre CLUNE Caterina CHINNICI Martina DLABAJOVÁ Kostas CHRYSOGONOS Giovanni LA VIA Seán KELLY Anna Maria CORAZZA BILDT
Дата на внасяне : 21-11-2016
Срок : 21-02-2017
Брой подписали : 73 - 22-02-2017

Писмена декларация относно деца бежанци, които се водят изчезнали

21-11-2016 P8_DCL(2016)0119 Отпаднала
Deirdre CLUNE Brian HAYES Roberta METSOLA Patricija ŠULIN Monica MACOVEI Ivan JAKOVČIĆ David CASA Esther de LANGE Claude ROLIN Мария ГАБРИЕЛ
Дата на внасяне : 21-11-2016
Срок : 21-02-2017
Брой подписали : 45 - 22-02-2017

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg