Roberta METSOLA Roberta METSOLA
Roberta METSOLA

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Малта - Partit Nazzjonalista (Малта)

Роден : , St Julians

Становища в качеството на докладчик Roberta METSOLA

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2018 година

30-01-2020 LIBE_AD(2020)643088 PE643.088v04-00 LIBE
Roberta METSOLA

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2018 година

29-01-2020 LIBE_AD(2020)643087 PE643.087v03-00 LIBE
Roberta METSOLA

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел IX ‒ Европейски надзорен орган по защита на данните

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643078 PE643.078v02-00 LIBE
Roberta METSOLA

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2018 година

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643080 PE643.080v02-00 LIBE
Roberta METSOLA

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) за финансовата 2018 година

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643082 PE643.082v02-00 LIBE
Roberta METSOLA

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) за финансовата 2018 година

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643083 PE643.083v02-00 LIBE
Roberta METSOLA

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за финансовата 2018 година

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643084 PE643.084v02-00 LIBE
Roberta METSOLA

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2018 година

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643085 PE643.085v02-00 LIBE
Roberta METSOLA

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) за финансовата 2018 година

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643086 PE643.086v02-00 LIBE
Roberta METSOLA

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643089 PE643.089v02-00 LIBE
Roberta METSOLA

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg