Demetris PAPADAKIS : Начална страница 

Член 

Комисия по външни работи 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Комисия по петиции 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Последни дейности 

Текущи изслушвания по член 7, параграф 1 от ДЕС относно Полша и Унгария (B9-0032/2020) EL  
 
Писмени обяснения на вот 
COP15 по Конвенцията за биологичното разнообразие – Кунмин, 2020 г. (B9-0035/2020) EL  
 
Писмени обяснения на вот 
Дейности на Европейския омбудсман – годишен доклад за 2018 г. (A9-0032/2019 - Peter Jahr) EL  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка