Pascal DURAND Pascal DURAND
Pascal DURAND

група „Renew Europe“

Член

Франция - Liste Renaissance (Франция)

Роден : , Montreuil-Sous-Bois

8-ми парламентарен мандат Pascal DURAND

Политически групи

 • 01-07-2014 / 18-12-2016 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член
 • 19-12-2016 / 01-07-2019 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Заместник-председател

Национални партии

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Europe Écologie (Франция)

членове

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по конституционни въпроси
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по конституционни въпроси

Заместник

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по правни въпроси
 • 14-07-2014 / 13-03-2018 : Делегация за връзки с Меркосур
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Япония
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по правни въпроси

Основни парламентарни дейности

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията

29-05-2018 AFCO_AD(2018)604673 PE604.673v02-00 AFCO
Pascal DURAND

СТАНОВИЩЕ относно възможностите на ЕС за подобряване на достъпа до лекарствени продукти

18-11-2016 JURI_AD(2016)589174 PE589.174v03-00 JURI
Pascal DURAND

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет

23-02-2016 AFCO_AD(2016)573149 PE573.149v02-00 AFCO
Pascal DURAND

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно проекта на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз

29-11-2018 AFCO_AD(2018)627917 PE627.917v02-00 AFCO
Morten MESSERSCHMIDT

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда

06-11-2018 JURI_AD(2018)625406 PE625.406v03-00 JURI
Ангел ДЖАМБАЗКИ

СТАНОВИЩЕ относно автономното управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт

15-10-2018 IMCO_AD(2018)625299 PE625.299v02-00 IMCO
Arndt KOHN

Предложения за резолюции

Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор

Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Кратки запитвания

Кратките запитвания с искане за писмен отговор, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 130а, приложение III

Други парламентарни дейности

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно даряването на непродадените хранителни продукти на благотворителни организации

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Гласувани с мнозинство
Hugues BAYET Angélique DELAHAYE Stanisław OŻÓG Petr JEŽEK Younous OMARJEE Ernest URTASUN Marco VALLI Maria ARENA Marc TARABELLA Мария ГАБРИЕЛ Patrick LE HYARIC Eva JOLY Fabio Massimo CASTALDO Guillaume BALAS Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE José BLANCO LÓPEZ Simona BONAFÈ Biljana BORZAN Nikos ANDROULAKIS Virginie ROZIÈRE Sylvie GUILLAUME José BOVÉ Anneliese DODDS Neena GILL Victor NEGRESCU Claudia ȚAPARDEL Kathleen VAN BREMPT David CASA Karima DELLI Pascal DURAND
Дата на внасяне : 14-10-2015
Срок : 14-01-2016
Дата на приемане : 14-01-2016
Списък на подписалите лица : P8_PV(2016)01-18(ANN01)
Брой подписали : 388 - 15-01-2016

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg