Maria João
RODRIGUES

Становища в качеството на докладчик в сянка - 8-ми парламентарен мандат Maria João RODRIGUES

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) – Годишен доклад за 2014 г.

08-12-2015 ECON_AD(2015)567658 PE567.658v02-00 ECON
Dimitrios PAPADIMOULIS

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския съюз и на Съвета относно Европейския фонд за стратегически инвестиции и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013

01-04-2015 EMPL_AD(2015)549263 PE549.263v02-00 EMPL
Danuta JAZŁOWIECKA