Maria GRAPINI : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 

Член 

Комисия по конституционни въпроси 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Заместник 

Комисия по бюджетен контрол 
Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова 
Делегация за връзки с Япония 

Последни дейности 

Протокол към Споразумението между ЕС, Исландия и Норвегия относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молба за убежище, която е подадена в държава членка или в Исландия или Норвегия, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) RO  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка