Laurenţiu
REBEGA

Становища в качеството на докладчик в сянка - 8-ми парламентарен мандат Laurenţiu REBEGA

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите

05-12-2018 AGRI_AD(2018)625354 PE625.354v02-00 AGRI
Maria Gabriela ZOANĂ

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за повторното използване на водата

05-12-2018 AGRI_AD(2018)626778 PE626.778v02-00 AGRI
Marijana PETIR

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гражданска инициатива

18-05-2018 PETI_AD(2018)615473 PE615.473v02-00 PETI
Cristian Dan PREDA

СТАНОВИЩЕ относно тълкуването и прилагането на междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество

25-01-2017 PETI_AD(2017)582235 PE582.235v02-00 PETI
Notis MARIAS

СТАНОВИЩЕ относно доклада за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници

11-05-2016 AGRI_AD(2016)578551 PE578.551v03-00 AGRI
Franc BOGOVIČ

СТАНОВИЩЕ относно политиката на сближаване в планинските райони на ЕС

24-02-2016 AGRI_AD(2016)573109 PE573.109v02-00 AGRI
Michel DANTIN