Laurenţiu
REBEGA

Становища в качеството на докладчик - 8-ми парламентарен мандат Laurenţiu REBEGA

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 55/2008 на Съвета относно въвеждане на автономни търговски преференции за Република Молдова

03-12-2014 AGRI_AD(2014)539868 PE539.868v04-00 AGRI
Laurenţiu REBEGA