Morten PETERSEN Morten PETERSEN
Morten PETERSEN

група „Renew Europe“

Член

Дания - Det Radikale Venstre (Дания)

Роден : , Kobenhavn

8-ми парламентарен мандат Morten PETERSEN

Политически групи

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член

Национални партии

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Det Radikale Venstre (Дания)

Заместник-председател

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

членове

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Япония
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Заместник

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Cпециална комисия относно тероризма

Основни парламентарни дейности

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (преработена)

12-06-2017 LIBE_AD(2017)601042 PE601.042v02-00 LIBE
Morten PETERSEN

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения

09-06-2017 LIBE_AD(2017)601038 PE601.038v02-00 LIBE
Morten PETERSEN

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно прилагане на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС

11-01-2019 LIBE_AD(2019)628589 PE628.589v02-00 LIBE
Martina ANDERSON

СТАНОВИЩЕ относно всеобхватната европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката

13-12-2018 LIBE_AD(2018)629403 PE629.403v02-00 LIBE
Michał BONI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021 – 2027 г.

09-11-2018 LIBE_AD(2018)627774 PE627.774v02-00 LIBE
Jeroen LENAERS

Предложения за резолюции

Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор

Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Запитвания

Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности

Писмени обяснения на вот

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Изменения на Правилника за дейността на Парламента (A8-0462/2018 - Richard Corbett) EN

31-01-2019

. – I appreciate the good intentions of the AM from the Greens concerning AM84 and AM85. However, I voted against AM84 and AM85 because secret ballots should be preserved for votes regarding personnel. I fully support efforts to open up the voting process on legislation and promote more transparency in the European Parliament in general. However, in terms of voting for individuals for positions in Parliament such as Quaestors, Vice-President and President, the MEPs should be able to vote freely according to the conscience - and without pressure from outside stakeholders.

Асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително отношенията между ЕС, Гренландия и Дания (A8-0480/2018 - Maurice Ponga) EN

31-01-2019

. – For decades, cooperation between the EU and Greenland has been strengthened and now covers important issues such as fisheries, research, environment and infrastructure. It is important to note that this report does not change this close cooperation.
I voted in favour of this report because it proposes a (small) increase in funding for Greenland. However, our support for the suggested new division of funding between the OCTs is dependent on the Council agreeing to the overall increase for the OCTs. In this regard, it is important to note that Greenland’s nominal funds must not be reduced as part of the next MFF. In addition, I would have preferred a stronger emphasis on Greenland’s strategic importance to the EU and on the special relations with Greenland.

Програма за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ в Литва (A8-0413/2018 - Rebecca Harms) EN

17-01-2019

. – I voted in favour of this report, because the European Union promised Lithuania assistance in decommissioning the old Soviet-era Iganilia nuclear power plant in Lithuania. This proposal helps the EU to live up to the commitment made at the accession of Lithuania to the European Union in co-financing the decommissioning of this plant. Decommissioning this plant is also an essential learning moment, and can heighten the EUs competence in closing these kinds of plans in the future.

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно опрашителите, здравословното състояние на пчелите и сектора на пчеларството

07-09-2015 P8_DCL(2015)0043 Отпаднала
Ramon TREMOSA i BALCELLS Mark DEMESMAEKER Marco ZULLO Morten PETERSEN Marit PAULSEN Ulrike MÜLLER Paolo DE CASTRO Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Ian DUNCAN Andreas SCHWAB
Дата на внасяне : 07-09-2015
Срок : 07-12-2015
Брой подписали : 82 - 08-12-2015

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg