Jonathan
ARNOTT

Въпроси, изискващи писмен отговор - 8-ми парламентарен мандат Jonathan ARNOTT

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

VP/HR - Church registration in Egypt EN

21-09-2018 E-004776/2018 Комисията

VP/HR - Eritrea EN

12-06-2018 E-003159/2018 Комисията

VP/HR - Malaysia EN

12-06-2018 E-003158/2018 Комисията

Crypto-currency taxation EN

07-03-2018 E-001413/2018 Комисията

Sufficiently flexible mandate EN

05-10-2017 P-006280/2017 Комисията

Rights of Christians in Turkey EN

13-07-2017 E-004771/2017 Комисията