Julie WARD Julie WARD
Julie WARD
Обединено кралство

Роден : , Ripon

8-ми парламентарен мандат Julie WARD

Политически групи

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Labour Party (Обединено кралство)

членове

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по култура и образование
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по култура и образование

Заместник

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по регионално развитие
  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
  • 10-10-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по регионално развитие
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по правата на жените и равенството между половете

Основни парламентарни дейности

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн

13-03-2019 CULT_AD(2019)632087 PE632.087v02-00 CULT
Julie WARD

СТАНОВИЩЕ относно европейския семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2018 г.

27-02-2018 CULT_AD(2018)616539 PE616.539v03-00 CULT
Julie WARD

СТАНОВИЩЕ относно изпълнението на Европейската стратегия за хората с увреждания

13-10-2017 CULT_AD(2017)604815 PE604.815v02-00 CULT
Julie WARD

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество

23-01-2019 CULT_AD(2019)629439 PE629.439v02-00 CULT
María Teresa GIMÉNEZ BARBAT

СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС във връзка с това

05-11-2018 FEMM_AD(2018)627570 PE627.570v03-00 FEMM
José Inácio FARIA

СТАНОВИЩЕ относно извличане на ползи от глобализацията: търговски аспекти

26-06-2018 CULT_AD(2018)620759 PE620.759v02-00 CULT
Francis ZAMMIT DIMECH

Въпроси, изискващи устен отговор

Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Кратки запитвания

Кратките запитвания с искане за писмен отговор, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 130а, приложение III

Други парламентарни дейности

Писмени обяснения на вот

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Европейска гранична и брегова охрана (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) EN

18-04-2019

Since becoming an MEP, I have sought to speak with and understand the experience of those who migrate to Europe. I have gone to the camps in Calais and Paris, worked with charities in my constituency and taken every opportunity to listen to people forced to migrate.
We have a situation where people are willing to risk drowning in our seas to start lives here, where people undergo unimaginable hardships to flee violence and economic deprivation in their home countries.
There are elements of this regulation that I welcome. I am glad that the European Border and Coastguard Agency will conduct searches to prevent people drowning. Those who are found must be treated with empathy and humanity. I welcome also the commitment to fundamental rights assessments when working with third countries, although I believe it is important that in the future we must seek to reinforce the efficiency and credibility of the complaints mechanism. We must be careful to ensure that Europe does not become too defensive about its borders. We must also uphold European values, protect the vulnerable and ensure our communities are welcoming to those experiencing hardships.

Предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн (A8-0193/2019 - Daniel Dalton) EN

17-04-2019

There has been a strong will in the European Parliament, at the end of the mandate, to tackle the dissemination of terrorism online, and an acceptance that regulation is necessary to counter radicalisation in the online space and with the guidance from the CULT and IMCO committees this has happened. However, we must still be wary it has manifest as belated sticking plaster to stranglehold big tech firms and punish SMEs. We still must address root causes, carefully define the scope of the regulation and put more reasoned and balanced measurements in place than those proposed Commission.

Прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) EN

16-04-2019

With the rise of zero—hour contracts in the UK, through the emergence of the gig economy, and the transformative way our world is changing through the fourth industrial revolution, we must adapt legislation to ensure that workers are protected in this new ecosystem in the world of work. So with the UK Government still trying to leave the EU, and with the risk that the Conservatives will seek to water down workers’ rights, we must recognise that good regulation for predictable and transparent working conditions, along with collective bargaining for all citizens in all 28 Member States, is the best way for the UK, for the 27, for unions and for workforces.

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Индивидуални предложения за резолюции

Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение относно приложимата процедура. Член 143

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно реформата в областта на висшето образование в Беларус

21-11-2016 P8_DCL(2016)0122 Отпаднала
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI Ангел ДЖАМБАЗКИ Heidi HAUTALA Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Krystyna ŁYBACKA Момчил НЕКОВ Michaela ŠOJDROVÁ Algirdas SAUDARGAS Jaromír ŠTĚTINA Kazimierz Michał UJAZDOWSKI Julie WARD
Дата на внасяне : 21-11-2016
Срок : 21-02-2017
Брой подписали : 74 - 22-02-2017

Писмена декларация относно прилагането на член 245 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с новия пост на Жозе Мануел Барозу в „Голдман Сакс“

12-09-2016 P8_DCL(2016)0097 Отпаднала
Pervenche BERÈS Sylvie GUILLAUME Emmanuel MAUREL Julie WARD Hugues BAYET Karima DELLI Eva JOLY Sven GIEGOLD Gérard DEPREZ Fabio DE MASI
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 143 - 13-12-2016

Писмена декларация относно достойнството в края на живота

05-10-2015 P8_DCL(2015)0055 Отпаднала
Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO Gilles PARGNEAUX Virginie ROZIÈRE Marina ALBIOL GUZMÁN Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Frédérique RIES Ernest URTASUN Maria ARENA Enrique CALVET CHAMBON Julie WARD Elena VALENCIANO Sophia in 't VELD José BLANCO LÓPEZ Marie-Christine VERGIAT
Дата на внасяне : 05-10-2015
Срок : 05-01-2016
Брой подписали : 95 - 06-01-2016

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.