Lola
SÁNCHEZ CALDENTEY

Становища в качеството на докладчик в сянка - 8-ми парламентарен мандат Lola SÁNCHEZ CALDENTEY

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

07-02-2019 DEVE_AD(2019)631872 PE631.872v03-00 DEVE
Nirj DEVA

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2017 година

30-01-2019 DEVE_AD(2019)631880 PE631.880v03-00 DEVE
Nirj DEVA

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ и за отмяна на [Регламента за Европейския корпус за солидарност] и Регламент (ЕС) № 375/2014

28-01-2019 DEVE_AD(2019)629637 PE629.637v03-00 DEVE
Eleni THEOCHAROUS

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна

22-11-2018 DEVE_AD(2018)623970 PE623.970v02-00 DEVE
Frank ENGEL

СТАНОВИЩЕ относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна

22-11-2018 DEVE_AD(2018)627027 PE627.027v02-00 DEVE
Frank ENGEL

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране

22-11-2018 DEVE_AD(2018)628552 PE628.552v02-00 DEVE
Eleni THEOCHAROUS

СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета за присъединяване на Самоа към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна

13-11-2018 DEVE_AD(2018)628428 PE628.428v02-00 DEVE
Linda McAVAN

СТАНОВИЩЕ относно междинния доклад относно МФР за периода 2021 – 2027 г. – позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение

17-10-2018 DEVE_AD(2018)626679 PE626.679v02-00 DEVE
Željana ZOVKO

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни

26-09-2018 DEVE_AD(2018)626670 PE626.670v02-00 DEVE
Linda McAVAN

СТАНОВИЩЕ относно извличане на ползи от глобализацията: търговски аспекти

03-09-2018 DEVE_AD(2018)619291 PE619.291v02-00 DEVE
Cristian Dan PREDA

СТАНОВИЩЕ относно споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Ирак

23-05-2018 DEVE_AD(2018)620878 PE620.878v02-00 DEVE
Paavo VÄYRYNEN

СТАНОВИЩЕ относно бъдещето на прехраната и селското стопанство

26-04-2018 DEVE_AD(2018)619225 PE619.225v02-00 DEVE
Maria NOICHL

СТАНОВИЩЕ относно нарушаването на правата на коренното население по света, включително заграбването на земи

24-04-2018 DEVE_AD(2018)618035 PE618.035v02-00 DEVE
Maria HEUBUCH

СТАНОВИЩЕ относно Годишен доклад относно изпълнението на общата търговска политика

26-02-2018 DEVE_AD(2018)615228 PE615.228v02-00 DEVE
Doru-Claudian FRUNZULICĂ

СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета за денонсиране на Споразумението за партньорство в сектора на рибарството между Европейската общност и Съюза на Коморските острови

21-02-2018 DEVE_AD(2018)615505 PE615.505v02-00 DEVE
Norbert NEUSER

СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета за денонсиране на Споразумението за партньорство в сектора на рибарството между Европейската общност и Съюза на Коморските острови

20-02-2018 DEVE_AD(2018)615384 PE615.384v02-00 DEVE
Norbert NEUSER

СТАНОВИЩЕ относно следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.

31-01-2018 DEVE_AD(2018)612385 PE612.385v02-00 DEVE
Paul RÜBIG

СТАНОВИЩЕ относно жените, равенството между половете и справедливостта в областта на климата

22-11-2017 DEVE_AD(2017)610680 PE610.680v02-00 DEVE
Florent MARCELLESI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (преработен текст)

24-10-2017 DEVE_AD(2017)609284 PE609.284v03-00 DEVE
Florent MARCELLESI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за борба по наказателноправен ред с изпирането на пари

13-10-2017 DEVE_AD(2017)608037 PE608.037v02-00 DEVE
Ignazio CORRAO