Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по правата на жените и равенството между половете 

Член 

Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция 

Заместник 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Обратна връзка