Elmar
BROK

Становища в качеството на докладчик в сянка - 7-ми парламентарен мандат Elmar BROK

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно разследващия доклад относно ролята и действията на Тройката (ЕЦБ, Комисия и МВФ) по отношение на програмата за страните от еврозоната

11-02-2014 AFCO_AD(2014)526301 PE 526.301v02-00 AFCO
Helmut SCHOLZ

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности по отношение на Европейската служба за външна дейност

07-09-2010 AFCO_AD(2010)445813 PE 445.813v02-00 AFCO
Guy VERHOFSTADT