Elmar
BROK

Становища в качеството на докладчик - 7-ми парламентарен мандат Elmar BROK

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви на Съвета 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО по отношение на оповестяването на нефинансова информация и информация за многообразието от страна на някои големи дружества и групи

28-11-2013 AFET_AD(2013)516784 PE 516.784v02-00 AFET
Elmar BROK

СТАНОВИЩЕ относно предварителното планиране на политиката и дългосрочни тенденции: отражение върху бюджетните средства за изграждането на капацитет

09-07-2013 AFCO_AD(2013)513165 PE 513.165v02-00 AFCO
Elmar BROK

СТАНОВИЩЕ относно ефективната европейска стратегия по отношение на суровините

31-05-2011 AFET_AD(2011)462807 PE 462.807v03-00 AFET
Elmar BROK