Elmar BROK Elmar BROK
Elmar BROK
Германия

Роден : , Verl (Kr. Gütersloh)

7-ми парламентарен мандат Elmar BROK

Политически групи

 • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член
 • 24-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член на бюрото

Национални партии

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Председател

 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по външни работи

членове

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по външни работи
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Съвет на председателите на делегации
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Комисия по външни работи
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Съвет на председателите на комисии
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Китайската народна република

Заместник

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по конституционни въпроси
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по конституционни въпроси
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

all-activities

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви на Съвета 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО по отношение на оповестяването на нефинансова информация и информация за многообразието от страна на някои големи дружества и групи

28-11-2013 AFET_AD(2013)516784 PE 516.784v02-00 AFET
Elmar BROK

СТАНОВИЩЕ относно предварителното планиране на политиката и дългосрочни тенденции: отражение върху бюджетните средства за изграждането на капацитет

09-07-2013 AFCO_AD(2013)513165 PE 513.165v02-00 AFCO
Elmar BROK

СТАНОВИЩЕ относно ефективната европейска стратегия по отношение на суровините

31-05-2011 AFET_AD(2011)462807 PE 462.807v03-00 AFET
Elmar BROK

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно разследващия доклад относно ролята и действията на Тройката (ЕЦБ, Комисия и МВФ) по отношение на програмата за страните от еврозоната

11-02-2014 AFCO_AD(2014)526301 PE 526.301v02-00 AFCO
Helmut SCHOLZ

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности по отношение на Европейската служба за външна дейност

07-09-2010 AFCO_AD(2010)445813 PE 445.813v02-00 AFCO
Guy VERHOFSTADT

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно опасностите, свързани с национализма, анисемитизма и други форми на етническа нетърпимост от страна на движения, които се противопоставят на европейския проект

07-10-2013 P7_DCL(2013)0015 Отпаднала
Boris ZALA Elmar BROK Rebecca HARMS Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA Eduard KUKAN Olga SEHNALOVÁ Marek SIWIEC Hannu TAKKULA Indrek TARAND Sir Graham WATSON Cecilia WIKSTRÖM
Дата на внасяне : 07-10-2013
Срок : 07-01-2014
Брой подписали : 150 - 08-01-2014

Писмена декларация относно образованието и религиозната дискриминация в Пакистан

17-04-2012 P7_DCL(2012)0017 Отпаднала
Elmar BROK Margrete AUKEN Ryszard CZARNECKI Dennis de JONG Kristiina OJULAND
Дата на внасяне : 17-04-2012
Срок : 17-07-2012
Брой подписали : 56 - 05-07-2012

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.