Gérard
ONESTA

Становища в качеството на докладчик - 6-ти парламентарен мандат Gérard ONESTA

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

OPINION on the White Paper on a European communication policy EN

05-10-2006 AFCO_AD(2006)376431 PE 376.431v02-00 AFCO
Gérard ONESTA

OPINION 2005 budget: Section III - Commission EN

03-09-2004 AFCO_AD(2004)346931 PE 346.931v02-00 AFCO
Gérard ONESTA