John
PROCTER

Становища в качеството на докладчик в сянка - 8-ми парламентарен мандат John PROCTER

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вноса на движими културни ценности

08-06-2018 CULT_AD(2018)616832 PE616.832v02-00 CULT
Santiago FISAS AYXELÀ

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на ставките на данъка върху добавената стойност за книги, вестници и периодични издания

26-04-2017 CULT_AD(2017)601090 PE601.090v02-00 CULT
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI