John PROCTER John PROCTER
John PROCTER
Обединено кралство

8-ми парламентарен мандат John PROCTER

Политически групи

  • 17-11-2016 / 01-07-2019 : Европейски консерватори и реформисти - Член

Национални партии

  • 17-11-2016 / 01-07-2019 : Conservative Party (Обединено кралство)

членове

  • 14-12-2016 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по култура и образование
  • 24-10-2017 / 01-07-2019 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Заместник

  • 14-12-2016 / 18-01-2017 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • 14-12-2016 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Япония
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Основни парламентарни дейности

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вноса на движими културни ценности

08-06-2018 CULT_AD(2018)616832 PE616.832v02-00 CULT
Santiago FISAS AYXELÀ

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на ставките на данъка върху добавената стойност за книги, вестници и периодични издания

26-04-2017 CULT_AD(2017)601090 PE601.090v02-00 CULT
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Други парламентарни дейности

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.