John PROCTER : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 17-11-2016 / 01-07-2019 : Европейски консерватори и реформисти - Член

Национални партии 

  • 17-11-2016 / 01-07-2019 : Conservative Party (Обединено кралство)

членове 

  • 14-12-2016 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по култура и образование
  • 24-10-2017 / 01-07-2019 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Заместник 

  • 14-12-2016 / 18-01-2017 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • 14-12-2016 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Япония
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вноса на движими културни ценности  
- CULT_AD(2018)616832 -  
-
CULT 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на ставките на данъка върху добавената стойност за книги, вестници и периодични издания  
- CULT_AD(2017)601090 -  
-
CULT 

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси