Romeo FRANZ Romeo FRANZ
Romeo FRANZ

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

Член

Германия - Bündnis 90/Die Grünen (Германия)

Роден : , Kaiserslautern

8-ми парламентарен мандат Romeo FRANZ

Политически групи

  • 03-07-2018 / 01-07-2019 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии

  • 03-07-2018 / 01-07-2019 : Bündnis 90/Die Grünen (Германия)

членове

  • 03-07-2018 / 09-09-2018 : Cпециална комисия относно тероризма
  • 03-07-2018 / 01-07-2019 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • 03-07-2018 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Израел

Заместник

  • 03-07-2018 / 02-09-2018 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • 03-07-2018 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
  • 10-07-2018 / 01-07-2019 : Комисия по култура и образование

Основни парламентарни дейности

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финансовата 2017 година

23-01-2019 LIBE_AD(2019)630584 PE630.584v03-00 LIBE
Romeo FRANZ

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) за финансовата 2017 година

17-01-2019 LIBE_AD(2019)630579 PE630.579v02-00 LIBE
Romeo FRANZ

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2017 година

17-01-2019 LIBE_AD(2019)630581 PE630.581v02-00 LIBE
Romeo FRANZ

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно всеобхватната европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката

13-12-2018 LIBE_AD(2018)629403 PE629.403v02-00 LIBE
Michał BONI

СТАНОВИЩЕ относно блоковата верига: далновидна търговска политика

16-11-2018 LIBE_AD(2018)626922 PE626.922v02-00 LIBE
Ana GOMES

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021 – 2027 г.

09-11-2018 LIBE_AD(2018)627774 PE627.774v02-00 LIBE
Jeroen LENAERS

Предложения за резолюции

Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор

Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg