W.G.
van VELZEN

Предложения за резолюции - 5-и парламентарен мандат W.G. van VELZEN

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143