Heléne FRITZON : Начална страница 

Член 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Комисия по правата на жените и равенството между половете 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по култура и образование 
Делегация за връзки с Южна Африка 

Обратна връзка