Jessica STEGRUD : Начална страница 

Член 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Комисия по правата на жените и равенството между половете 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора 

Заместник 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация за връзки с Китайската народна република 

Последни дейности 

Обратна връзка