Jörgen WARBORN Jörgen WARBORN
Jörgen WARBORN

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Швеция - Moderaterna (Швеция)

Роден : , Varberg

Писмени обяснения на вот Jörgen WARBORN

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Възражение съгласно член 112: списък на Съюза на проекти от общ интерес (B9-0091/2020) SV

12-02-2020

Vi röstade nej till invändningen mot kommissionens delegerade akt om unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse, som fastslår 151 energiprojekt berättigade till EU-finansiering (varav 68 % el, 21 % gas, 11 % övriga). Projekten är av gemensamt intresse givet att de bidrar till färdigställandet av energiunionen, exempelvis genom ökad sammanlänkning, ökat oberoende gentemot tredje land samt effektivare resursutnyttjande. Moderaterna ser positivt på att antalet gasprojekt har minskat betydligt jämfört med föregående förteckning men understryker samtidigt att riktlinjerna för hur förteckningen fastställs snarast bör uppdateras i linje med EU:s klimat- och miljöpolitiska ramverk.

Стратегия на ЕС за прекратяване на гениталното осакатяване на жени по света (B9-0090/2020, B9-0092/2020) SV

12-02-2020

Vi stödde denna resolution som sätter riktlinjer för en europeisk strategi för att avskaffa all kvinnlig könsstympning. I ett ändringsförslag röstade vi för att de som gjort sig skyldiga till kvinnlig könsstympning ska utvisas. Vi står bakom detta under förutsättning att det inte rör medborgare i den egna staten och att utvisningen sker som följd av lagakraftvunnen dom om det grova brott som kvinnlig könsstympning utgör.

Предложение за мандат за преговори за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (B9-0098/2020) SV

12-02-2020

När Storbritannien nu har lämnat Europeiska unionen vill vi se en så nära framtida relation som möjligt. Storbritannien har varit en viktig bundsförvant i EU-samarbetet, är Sveriges sjunde största exportpartner och 100 000 svenskar bor i landet.
I förhandlingarna om de framtida handelsrelationerna vill vi att kommissionen utgår från prioriteringar som bygger på nyligen slutna, ambitiösa frihandelsavtal och inkluderar regler om tjänster och dataflöden, så att svenska företag fortsatt kan exportera till Storbritannien. Krav på en jämn spelplan ska vara proportionerliga mot djupet i de ekonomiska delarna av avtalet och inte mer långtgående än de är för andra handelspartners. Givet våra gemensamma säkerhetsutmaningar anser vi det viktigt att värna ett utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete med Storbritannien och samrådsmekanismer inom exempelvis sanktionspolitiken. Av liknande skäl bör vi sträva efter samarbetsarrangemang inom brottsbekämpning och informationsutbyte.

Общо зарядно устройство за мобилното радиооборудване (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-0085/2020) SV

30-01-2020

Vi ser positivt på intentionen att minska onödigt elektroniskt avfall och förenkla för konsumenterna. Tvingande standardiseringslagstiftning i detta fall riskerar emellertid att få en hämmande effekt på innovation och teknikutveckling, vilket i slutändan får negativa konsekvenser för både konsumenterna och den gröna omställningen. Därför valde vi att rösta emot resolutionen.

Разликата в заплащането на жените и мъжете (B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020) SV

30-01-2020

Vi värnar om att EU tar en aktiv roll i jämställdhetsarbetet, och Moderaterna driver på för att öka jämställdheten i Europa. Moderaterna anser att resolutionen innehåller bra förslag som uppmanar medlemsstaterna att avskaffa diskriminering på grund av kön i sammanhang som har med lika lön för likvärdigt arbete att göra, och att öka sina ansträngningar för att få bort lönegapet mellan kvinnor och män. Därför röstade vi för resolutionen.
Däremot motsätter vi oss förslag om lagstiftning som går in i den svenska arbetsmarknadspolitiken, som införandet av bindande och lagstiftande åtgärder för lönetransparens. Vi motsätter oss även kvotering i bolagsstyrelser.

Дейности на Европейския омбудсман – годишен доклад за 2018 г. (A9-0032/2019 - Peter Jahr) SV

16-01-2020

Vi värnar en aktiv roll för Europeiska ombudsmannen för att granska myndighetsutövning på europeisk nivå och tillse att medborgares rättigheter inte kommer i kläm. Vi tycker också att EU-förvaltningen kan bli mer transparent genom en utökad offentlighetsprincip på europeisk nivå. Därför röstade vi för årsbetänkandet om ombudsmannen. Däremot motsätter vi oss ett obligatoriskt öppenhetsregister eftersom det skulle innebära en omotiverad inskränkning av mötes- och yttrandefriheten.

Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност (A9-0052/2019 - Arnaud Danjean) SV

15-01-2020

I en försämrad säkerhetsmiljö bygger vi i Sverige bäst vår säkerhet tillsammans med andra. EU bör ta ett större ansvar och vi bör fördjupa det europeiska säkerhets- och försvarssamarbetet med ett strategiskt oberoende som tar hänsyn till Natos grundläggande roll i det kollektiva försvaret. Moderaterna anser att resolutionen innehåller bra förslag exempelvis om militär rörlighet, försvarsindustriellt samarbete, kapacitet, insatser och hybridkrigföring, men vi motsätter oss långtgående förslag, såsom införandet av ett gemensamt försvar. Det är också viktigt för svensk försvarsindustri att försvarsmarknaderna är öppna för ägande från tredje länder.

Критично състояние на климата и околната среда (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) SV

28-11-2019

Moderaterna anser att klimatutmaningen är en av vår tids viktiga frågor. Den kräver politisk beslutsamhet, inte panik.
Därför är vi glada över att den är högt prioriterad av den nya kommissionen samt att Europaparlamentet är drivande för höjda ambitioner samtidigt som man prioriterar jobb och tillväxt. Vi måste satsa på de åtgärder som är mest effektiva och som sänker utsläppen mest – så gör vi skillnad på riktigt. Vi kunde därför inte stödja en resolution som enbart fokuserar på nödläge.

Бюджетна процедура за 2020 г.: общ проект (A9-0035/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) SV

27-11-2019

Vi har under förhandlingarna om EU:s årsbudget drivit en budgetrestriktiv linje. Vår övertygelse är att EU:s budget i första hand behöver effektiviseras och bli föremål för tydligare prioriteringar. EU behöver rätta mun efter matsäck och satsa på gemensamma utmaningar, såsom säkerhet, konkurrenskraft och klimat – och följaktligen dra ner på regional- och jordbruksstöd. Vår linje fick inte gehör i Europaparlamentet och därför stödde vi inte heller den ståndpunkt som parlamentet lade fram under hösten.
När parlamentet nu nått en överenskommelse kring årsbudgeten med rådet och kommissionen, vilken innebär en lägre budgetram än parlamentets ursprungliga ståndpunkt, anser vi att det vore oansvarigt att inte stödja den och stå utan budget för nästkommande år. Moderaterna är ett parti att lita på och som därmed röstade för överenskommelsen, precis som vi gjort tidigare år.
Avgörande för att vi kunde stödja överenskommelsen var att den totala budgetramen hölls under 1 % av EU28:s bruttonationalinkomst samt att den inkluderade förstärkningar till angelägna områden som det stora forskningsprogrammet Horisont Europa samt Europol.
Med vår röst tar vi ansvar för att EU inte står utan budget i början på året. Vi kommer att fortsätta våra ansträngningar för en effektiv budget med kloka prioriteringar under förhandlingarna om långtidsbudgeten 2021-2027.

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - EGF/2019/001 BE/Carrefour - Белгия (A9-0021/2019 - José Manuel Fernandes) SV

14-11-2019

Globalisering och frihandel är något som ska bejakas eftersom det skapar nya, bättre, mer specialiserade och mer välbetalda arbetstillfällen. Däremot finns det ett syfte med att ge omställningsstöd för arbetstagare som förlorar sina jobb, men sådana insatser görs bäst på medlemsstatsnivå och därför är vi kritiska till globaliseringsfonden, även om vi vanligtvis inte tar strid mot enskilda utbetalningar. I detta fall är det inte tydligt om uppsägningarna faktiskt kan härledas till globaliseringseffekter och därmed uppfyller kriterierna för mobilisering av fonden. I nuläget förefaller anledningen vara digitalisering och automatisering som ger förändrade konsumtionsmönster såsom e-handel. För att en utbetalning ska godkännas behöver kommissionen ytterligare tydliggöra huruvida Belgien är stödberättigat i fallet Carrefour. Därför röstade vi emot denna utbetalning.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg