Hildegard BENTELE : Начална страница 

Член 

Комисия по развитие 
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора 
Делегация за връзки с Канада 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция 

Последни дейности 

Възражение съгласно член 111, параграф 3 от Правилника за дейността: класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси - титанов диоксид (B9-0071/2020) DE  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка