Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

Европейски консерватори и реформисти

Член

Полша - Prawo i Sprawiedliwość (Полша)

Роден : , Świerklaniec

Писмени обяснения на вот Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Разпределяне на слотовете на летищата в Общността: общи правила PL

26-03-2020

Głosowałem za poparciem dla proponowanych zmian rozporządzenia Rady (EWG) nr 95/93 z dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty.
Powinniśmy podjąć niezbędne działania zmierzające do zminimalizowania skutków aktualnej sytuacji.
Projekt rozporządzenia zakłada wprowadzenie zawieszenia zasady use-it-or-lose-it na loty wykonywane w okresie od 1 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. dla lotów ogółem oraz od 23 stycznia 2020 r. do 29 lutego 2020 r. w przypadku lotów do/z Chin lub Hong Kongu (np. LOT zawiesił loty do Chin 31 stycznia br., a do Włoch 5 marca br., a więc mieści się w tych terminach). Ponadto daje Komisji prawo wprowadzenia przedłużania okresu trwania tego rozporządzenia przez rok po jego wejściu w życie, po przeprowadzeniu konsultacji eksperckich.
Działanie na szczeblu Unii jest niezbędne ze względu charakter rozporządzenia
(EWG) nr 95/93, które nie zezwala państwom członkowskim na zobowiązanie koordynatorów do uznawania niewykorzystanych przydziałów czasu na start lub lądowanie za wykorzystane. Cel ten może zostać osiągnięty jedynie w drodze zmiany samego rozporządzenia przez UE. W związku z powyższym, projekt jest zgodny z zasadą pomocniczości.

Специфични мерки за мобилизиране на инвестиции в системите за здравеопазване на държавите членки и в други сектори на икономиките им в отговор на избухването на епидемията от COVID-19 (Инвестиционна инициатива за отговор на Коронавирус) PL

26-03-2020

Obecny kryzys wywołany rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 dotknął państwa członkowskie UE w sposób nagły i dramatyczny. Wpływ tej epidemii na narodowe gospodarki i społeczeństwa może być bardzo poważny. Nastąpiło gwałtowne spowolnienie aktywności gospodarczej, co bezpośrednio przełoży się na zahamowanie tempa wzrostu gospodarczego. Sytuację dodatkowo może pogorszyć spadek płynności przedsiębiorstw, które mogą napotkać trudności z wypłatą należności swoim dostawcom i pracownikom.
Osobiście z zadowoleniem przyjmuje podjęcie w trybie pilnym przez KE inicjatywy mającej na celu wsparcie wysiłków państw członkowskich w walce z epidemią koronawirusa COVID-19. Podzielam opinię, że warunkiem skuteczności proponowanych działań jest ich natychmiastowe wdrożenie. Dlatego zgadzam się na dalsze procedowanie przedłożonego przez KE wniosku legislacyjnego, bez wprowadzania do niego zmian, co umożliwi jego szybkie przyjęcie.
Niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ochronę miejsc pracy, zapobieganie bankructwom, zamykaniu zakładów pracy, zmniejszaniu obrotów i przychodów firm.
Obawiam się, że zakres proponowanych przez KE zmian jest niewystarczający w obliczu skali wyzwań, jakie wynikają z epidemii, i ma on charakter jedynie doraźny.
Istnieje pilna potrzeba przedstawienia kolejnego wniosku legislacyjnego, który w sposób bardziej kompleksowy ujmie zmiany potrzebne dla skutecznej walki z długofalowymi skutkami społeczno-gospodarczymi epidemii.

Финансова подкрепа за държави членки и държави в процес на преговори за присъединяване към Съюза, които са сериозно засегнати от критични обстоятелства в областта на общественото здраве PL

26-03-2020

Poparłem propozycję rozszerzenia zakresu Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) o możliwość udzielania pomocy również w sytuacjach poważnych zagrożeń zdrowotnych. Obecnie interwencje FSUE są ściśle ograniczone do klęsk żywiołowych powodujących szkody materialne, takich jak powodzie, burze, trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów, pożary lasów lub susze. Proponowane zmiany mają na celu zapewnienie pomocy finansowej państwom członkowskim i krajom negocjującym przystąpienie do Unii Europejskiej, najpoważniej dotkniętym poważnym zagrożeniem zdrowia publicznego.
Przykład COVID-19 pokazuje, że w wypadku pandemii konieczna jest szybka mobilizacja środków finansowych np. na materiały medyczne, koszt dodatkowej pracy personelu, konieczność importu niezbędnych materiałów itp. Dodatkowo, biorąc pod uwagę, że czas trwania pandemii lub innej klęski zdrowotnej jest rozciągnięty w czasie, słuszne jest założenie KE, że skutki kryzysu zdrowotnego są trudne do oszacowania.
Rozszerzenie obecnego zakresu FSUE pozwoli na kompleksowe działanie Unii w odpowiedzi na poważny stan zagrożenia zdrowia publicznego.

Криминализиране на сексуалното образование в Полша (B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019) PL

14-11-2019

. – Głosowałem przeciwko przyjęciu tej rezolucji jako Polak i jako rodzic i chcę zdecydowanie powiedzieć: łapy precz od naszych dzieci! Tylko rodzice powinni odpowiadać za wrażliwość i edukację seksualną dzieci, nie zaś, by wyciągali swe brudne łapy ludzie, których celem jest deprawowanie wrażliwości młodego człowieka lub nawet jeszcze dziecka, jak to często pod płaszczykiem lewackich ideologii bywa.

Турската военна операция в североизточна Сирия и последиците от нея (RC-B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019) PL

24-10-2019

. – Po wczorajszej burzliwej debacie dotyczącej tureckiej operacji wojskowej w północno-wschodniej Syrii, po dyskusji o następstwach tej inwazji Parlament Europejski poddał dziś pod głosowanie projekt rezolucji dotyczącej sytuacji w tym regionie. Jest sprawą oczywistą, iż należy potępić jednostronne działania wojskowe Turcji w północno-wschodniej Syrii. Apelowaliśmy do Turcji, by zakończyła prowadzone przez nią działania wojskowe, by wycofała swoje siły i wykazała się poszanowaniem międzynarodowego prawa humanitarnego. Pamiętamy jednak, że bieżącą sytuację powinniśmy postrzegać w szerszym aspekcie relacji UE-Turcja oraz sytuacji w Syrii. Turcja pozostaje przecież istotnym partnerem UE i sojusznikiem w NATO. Musimy szukać odpowiednich instrumentów, by stabilizować ten region. Szukać działań które nie eskalują, a rozładowują istniejące napięcia. Z drugiej strony pamiętamy o wielkiej roli Kurdów, o ich zaangażowaniu i zasługach na froncie walki z ISIS. Dlatego powstrzymałem się od poparcia, ale również od odrzucenia projektu tej rezolucji.

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) PL

23-10-2019

. – W dniu dzisiejszym poparłem w głosowaniu sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020. Poparłem to sprawozdanie, gdyż z wieloma Posłami i Posłankami z zadowoleniem obserwowaliśmy propozycję Parlamentu wraz ze wszystkimi przywróceniami alokacji w stosunku do projektu budżetu oraz znacznym podniesieniem kwot. Jest to w moim odczuciu budżet, który nie będzie jedynie zapisanym na papierze dokumentem, lecz będzie budżetem, który działa w praktyce i odpowiada na potrzeby obywateli Unii. Zaproponowane przez Radę cięcia w stosunku do projektu budżetu przedstawionego przez Komisję Europejską były nie do przyjęcia. Cieszę się, że Parlamentowi udało się zbudować kompromis. Kolejny krok przed nami to negocjacje budżetowe. Liczę, że zostaną one przeprowadzone sprawnie.

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (A9-0011/2019 - Petri Sarvamaa) PL

23-10-2019

. – Głosowałem przeciwko udzieleniu absolutorium za rok 2017 Europejskiemu Urzędowi Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO), gdyż liczne nieścisłości, które występują w dokumencie podsumowującym pracę tego Urzędu w roku 2017, uniemożliwiają to. Występują systematyczne przypadki istotnej niezgodności płatności z regulaminem finansowym i innymi obowiązującymi zasadami i przepisami, które to niezgodności dotyczą głównie płatności związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego i z procedurami naboru. Jeśli chodzi o Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu, sytuacja taka jest niedopuszczalna! Ponadto systematyczny charakter tych niezgodności świadczy o nieodpowiednim systemie kontroli wewnętrznej. Łączny poziom błędu w tych niezgodnych z przepisami płatnościach wyniósł co najmniej 7,7 mln EUR, czyli ponad 10 % łącznej kwoty płatności dokonanych przez EASO w 2017 r.!
Dlatego głosowałem przeciw udzieleniu absolutorium. Budżet Unii powinien być przejrzysty i wykonany odpowiedzialnie. Wszystkie zdecentralizowane agencje Unii powinny w pełni odpowiadać przed obywatelami Unii za fundusze powierzone im jako organom Unii.

Разрешения за риболов за риболовни кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и риболовна дейност на риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза (A9-0014/2019 - Chris Davies) PL

22-10-2019

. – W chwili obecnej jesteśmy w sytuacji, gdy nie mamy pewności, jak skończą się negocjacje pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem. Bardzo ważnym aspektem wzajemnej współpracy jest obszar rybołówstwa. Głosowałem za przyjęciem wniosku dotyczącego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/2403 w odniesieniu do upoważnień dla unijnych statków rybackich do połowów prowadzonych przez statki rybackie Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii, bo jest to w moim odczuciu dobry krok w stronę regulacji przepisów dotyczących tej sfery. Zawiera ono uproszczone ramy prawne pozwalające Unii na upoważnienie statków unijnych do wpłynięcia na wody Zjednoczonego Królestwa, w przypadku gdy wzajemne prawa dostępu do wód zostaną zatwierdzone i będą zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi połowu. Te ustalenia i zawarte w nich uprawnienia do połowów stanowią podstawę zrównoważonych operacji połowowych określonych w rozporządzeniu (UE) 2019/498.

Значението за запазването на паметта за миналото на Европа за нейното бъдеще (RC-B9-0097/2019, B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019, B9-0100/2019) PL

19-09-2019

Polska od zawsze sprzeciwiała się obydwu totalitaryzmom, a Polacy za walkę z nimi zapłacili najwyższą cenę. W 1920 r. na przedpolach Warszawy Polacy zatrzymali armię sowiecką, ratując Europę przed bolszewizmem. Bohaterska obrona Westerplatte przez polskich żołnierzy w pierwszych dniach września 1939 r. to pierwsza bitwa II wojny światowej w Europie. Opór Polaków przeciwko reżimowi komunistycznemu po zakończeniu wojny, powstanie wyjątkowego ruchu „Solidarność” i ostatecznie przyczynienie się do obalenia komunizmu to wkład, jaki Polska wniosła w historię Europy.
Bez pamięci o zbrodniach, zarówno hitlerowskich Niemiec, jak i sowieckiej Rosji, nigdy nie będzie zjednoczonej Europy, podobnie jak bez pamięci o wartościach, na których opiera się europejska wspólnota. Historia nie może być przedmiotem politycznych kalkulacji. Niedopuszczalne jest relatywizowanie czy nawet rewizja powszechnie znanych faktów, takich jak pakt Ribbentrop-Mołotow, w którym dwie totalitarne dyktatury podzieliły Europę na dwie strefy wpływów, co w konsekwencji doprowadziło do wybuchu wojny. Poparłem przyjętą przez PE rezolucję, w której oddając hołd ofiarom totalitaryzmu, jednocześnie potępiono wszelkie formy zbrodni popełnianych przez stalinowskie, nazistowskie i inne dyktatury.

Положението във Венесуела (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019) PL

18-07-2019

. – W dzisiejszym głosowaniu poparłem tekst rezolucji Parlamentu Europejskiego wzywający wszystkie strony tego bezprecedensowego konfliktu do wznowienia efektywnego dialogu na rzecz uzdrowienia obecnej sytuacji. Należy dołożyć wszelkich starań i użyć wszelkich możliwych środków, by miliony obywateli tego państwa nie były zmuszone opuszczać tego kraju, a pozostała ludność nie musiała uczestniczyć w konflikcie wewnętrznym, którego skalę trudno wręcz oszacować. Obywatelom Wenezueli należy jak najszybciej zapewnić elementarne środki do życia, położyć kres używaniu przemocy i represji przez siły wewnętrzne, które powołane są do tego, by obywateli chronić, a nie represjonować.
Jako społeczność międzynarodowa musimy zdecydowanie opowiedzieć się za natychmiastowym zakończeniem tego konfliktu, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji ludności cywilnej tego kraju.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg

Пощенски адрес

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Wiertz 04U004
    1047 Bruxelles