Martin HLAVÁČEK : Начална страница 

Член 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция 

Заместник 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Комисия по рибно стопанство 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Последни дейности 

Обратна връзка