Peter KOFOD : Писмени обяснения на вот 

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Макрофинансова помощ за Хашемитското кралство Йордания (A9-0045/2019 - Luisa Regimenti) DA  
 

Dansk Folkepartis delegation anerkender, at Jordans stabilitet er afgørende for at forhindre et sammenbrud i Mellemøsten i forbindelse med den dramatiske migrantbølge.
Samtidigt bør Jordans store engagement i kampen mod islamisk terrorisme, som er en stor trussel mod fredelige europæiske borgere, anerkendes.
Derfor bakker Dansk Folkepartis delegation op om, at der ydes passende makroøkonomisk bistand i form af lån.
Dansk Folkepartis delegation valgte derfor at stemme for betænkningen.

Споразумение между ЕС и Швейцария за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата с тероризма и трансграничната престъпност (A9-0043/2019 - Roberta Metsola) DA  
 

Dansk Folkeparti ser særdeles positivt på intensiveringen af det grænseoverskridende samarbejde mellem EU og Det Schweiziske Forbund. Det grænseoverskridende samarbejde er sat i verden for at bekæmpe terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, og derfor bakker Dansk Folkeparti, både i det respektive udvalg og på plenarforsamlingen, op om henstillingen.

Споразумение между ЕС и Лихтенщайн за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност (A9-0044/2019 - Roberta Metsola) DA  
 

Dansk Folkeparti ser særdeles positivt på intensiveringen af det grænseoverskridende samarbejde mellem EU og Liechtenstein. Det grænseoverskridende samarbejde er sat i verden for at bekæmpe terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, og derfor bakker Dansk Folkeparti, både i det respektive udvalg og på plenarforsamlingen, op om henstillingen.

Мерки за засилване на административното сътрудничество с цел борба с измамите с ДДС (A9-0047/2019 - Lídia Pereira) DA  
 

Momssvig er et grænseoverskridende problem, der ofte er knyttet til organiseret kriminalitet, hvor et lille antal af kriminelle organiserede netværk kan være ansvarlige for milliarder af euro i grænseoverskridende momssvig. Det er svindel med skattekroner, og det påvirker tilliden til både medlemsstaternes skatteopkrævning og medlemsstaternes statsfinanser. Organiseret grænseoverskridende momssvig bør behørigt retsforfølges, og svindlerne bør straffes, og derfor bakker Dansk Folkepartis delegation op om betænkningens foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde med henblik på bekæmpelse af momssvig.

Критично състояние на климата и околната среда (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) DA  
 

Dansk Folkepartis delegation er af den holdning, at miljø- og klimaudfordringerne er et grænseoverskridende problem, der også skal løses på tværs af lande.
I dette tilfælde i EU-regi.
Derfor bakker Dansk Folkepartis delegation op om, at beslutningen opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og alle globale aktører til hurtigst muligt at træffe de konkrete foranstaltninger, der er nødvendige for at begrænse udfordringerne. Dansk Folkepartis delegation er af den opfattelse, at beslutningens ordlyd ikke må resultere i frygt og forhastede beslutninger, men i stedet skal være et tydeligt signal til Kommissionen om, at et flertal i Europa-Parlamentet tager klima- og miljøudfordringerne alvorligt. Heriblandt, Dansk Folkeparti.
Derfor stemte Dansk Folkeparti for beslutningen.

Присъединяване на ЕС към Конвенцията от Истанбул и други мерки за борба с насилието, основано на пола (B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019) DA  
 

Dansk Folkeparti deler EU´s fordømmelse af kønsbaseret vold og bakker helt og aldeles op om, at ligestilling mellem kønnene er en central værdi, der bør overholdes og respekteres. Dansk Folkeparti kan dog ikke bakke op om, at beslutningen opfordrer EU-Kommissionen til at forelægge en retsakt om forebyggelse og bekæmpelse af kønsbaseret vold, da det efter Dansk Folkepartis opfattelse ikke er en EU-opgave at lovgive på dette område. Derfor valgte Dansk Folkepartis delegation at stemme blankt til beslutning.

Споразумение между ЕС и Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна (A9-0024/2019 - Enikő Győri) DA  
 

Dansk Folkepartis delegation er af den opfattelse, at det er aldeles uacceptabelt, at Ukraine udnytter hullerne i de nuværende bestemmelser til at eksportere mere fjerkrækød til det europæiske marked, end hvad der er tiltænkt. Det er uacceptabelt, at Ukraine opfinder og eksporter innovative fjerkræudskæringer, der udelukkende er blevet designet med det formål at klassificeres som en toldfri toldposition inden for rammerne af DCFTA.
Derfor bakker Dansk Folkeparti op om at lukke de eksisterende huller i de nuværende bestemmelser hurtigst muligt.

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - EGF/2019/001 BE/Carrefour - Белгия (A9-0021/2019 - José Manuel Fernandes) DA  
 

Dansk Folkepartis delegation anerkender de udfordringer, som de 1 019 arbejdstagere, der blev afskediget i Carrefour Belgique SA, måtte stå overfor.
Dansk Folkepartis delegation er dog grundlæggende imod Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, da det først og fremmest ikke er en EU-opgave at udøve finansiel bistand til afskedigede arbejdstagere. Derudover er fonden et forsøg på at lukke de huller, som EU selv har skabt, blandt andet ved at understøtte muligheden for import og distribution af billig arbejdskraft iblandt EU´s medlemsstater.
Derfor valgte Dansk Folkepartis delegation at stemme imod forslaget.

Криминализиране на сексуалното образование в Полша (B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019) DA  
 

Dansk Folkepartis delegation anerkender beslutningens kritik af kriminaliseringen af seksualundervisningen i Polen og ser med stor bekymring på den katolske kirkes påvirkning af seksualundervisningen, da unge mennesker har brug for en grundlæggende forståelse for køn, reproduktion, sex, prævention, seksuelt overførte sygdomme osv.
Dansk Folkepartis delegation mener dog ikke, at det er en EU-opgave at fordømme eller kritisere forhold i en nationalstat. Dansk Folkepartis delegation mener, at EU-Parlamentet bør udvise demokratisk respekt for det valgte flertal i Polen og dermed stoppe indblandingen i interne forhold. Seksualundervisning i skolerne er et anliggende for medlemsstaterne, ikke for EU.
Derfor valgte Dansk Folkepartis delegation at stemme blankt ved afstemningen om beslutningsforslaget.

Обратна връзка