Cristian GHINEA : Становища в качеството на докладчик 

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Програмата за подкрепа на реформите  
- REGI_AD(2019)643095 -  
-
REGI 

Обратна връзка