Martin
HORWOOD

Становища в качеството на докладчик в сянка - 9-ти парламентарен мандат Martin HORWOOD

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно Механизъм за гражданска защита на Съюза

19-02-2020 DEVE_AD(2020)644993 PE644.993v02-00 DEVE
Lukas MANDL

СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета за присъединяване на Соломоновите острови към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна

03-12-2019 DEVE_AD(2019)642995 PE642.995v03-00 DEVE
Tomas TOBÉ