Martin HORWOOD Martin HORWOOD
Martin HORWOOD
Обединено кралство

Роден : , Cheltenham

9-ти парламентарен мандат Martin HORWOOD

Политически групи

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : група „Renew Europe“ - Заместник-председател

Национални партии

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Liberal Democrats (Обединено кралство)

Заместник-председател

  • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Делегация за връзки с Иран

членове

  • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Делегация за връзки с Иран
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Комисия по развитие

Заместник

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Комисия по външни работи
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Подкомисия по сигурност и отбрана
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО

Основни парламентарни дейности

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно Механизъм за гражданска защита на Съюза

19-02-2020 DEVE_AD(2020)644993 PE644.993v02-00 DEVE
Lukas MANDL

СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета за присъединяване на Соломоновите острови към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна

03-12-2019 DEVE_AD(2019)642995 PE642.995v03-00 DEVE
Tomas TOBÉ

Предложения за резолюции

Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Други парламентарни дейности

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.