Jake PUGH : Начална страница 

Член 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация за връзки с държавите от Машрек 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Заместник 

Комисия по бюджети 
Делегация за връзки с Палестина 

Последни дейности 

Текущи изслушвания по член 7, параграф 1 от ДЕС относно Полша и Унгария (B9-0032/2020) EN  
 
Писмени обяснения на вот 
Дейности на Европейския омбудсман – годишен доклад за 2018 г. (A9-0032/2019 - Peter Jahr) EN  
 
Писмени обяснения на вот 
Протокол към Споразумението между ЕС, Исландия и Норвегия относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молба за убежище, която е подадена в държава членка или в Исландия или Норвегия, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) EN  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка