José Ignacio
SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

Становища в качеството на докладчик в сянка - 7-ми парламентарен мандат José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2012 година: общ бюджет – Европейска служба за външна дейност

11-02-2014 AFET_AD(2014)524544 PE 524.544v02-00 AFET
María MUÑIZ DE URQUIZA

СТАНОВИЩЕ относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел III — Комисия и изпълнителни агенции

11-02-2014 AFET_AD(2014)524543 PE 524.543v02-00 AFET
María MUÑIZ DE URQUIZA