José Ignacio
SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

Становища в качеството на докладчик - 7-ми парламентарен мандат José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година ― всички раздели

06-09-2013 AFET_AD(2013)514860 PE 514.860v02-00 AFET
José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, раздел X – Европейска служба за външна дейност

08-02-2013 AFET_AD(2013)500613 PE 500.613v02-00 AFET
José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

СТАНОВИЩЕ относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, Раздел III – Комисия

08-02-2013 AFET_AD(2013)500612 PE 500.612v02-00 AFET
José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

СТАНОВИЩЕ относно проекта за решение на Съвета за сключване на споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга

20-09-2012 AFET_AD(2012)483730 PE 483.730v02-00 AFET
José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

СТАНОВИЩЕ относно позицията на Парламента относно проектобюджета за 2011 г. във вида, в който е изменен от Съвета – всички раздели

13-09-2010 AFET_AD(2010)445946 PE 445.946v03-00 AFET
José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA